Kārta atvērta!

1.kārta 09.08.2024.-09.09.2024.

1.Rīcība. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai, konkurētspēju celšanai, tai skaitā jaunu uzņēmumu izveidei programmā 1.1. Lauku biļete

2.Rīcība. Atbalsts konkurētspējīgu tūrisma produktu attīstībai un veidošanai.

2.kārta 01.08.2024.-01.09.2024.

R2 “Lauku biļete"

R3 „Jauniešu iniciatīvas”

R4Aktīvās kopienas

1.kārta (26.03.2024.-26.04.2024.) noslēgusies

R2 “Lauku biļete"

R3 „Jauniešu iniciatīvas”

3.kārta 29.07.2024-29.08.2024.

R4 Aktīvās atpūtas un novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida stiprināšana

R8 Iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošana

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 09.05.2024.-06.12.2024.

R5 Mērķrīcības mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritoriju attīstībai

2.kārta (15.04.2024.-15.05.2024.) noslēgusies

R2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbībai

1.kārta (08.04.2024.-08.05.2024.) noslēgusies

R1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 25.07.2024.-25.11.2024.

R1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

R1.2. Lauku biļete

1.kārta 04.07.2024.-04.08.2024.

R.1.1. “Lauku biļete”

R.1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 16.05.2024.-16.09.2024. 

R1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un jaunas nozares uzsākšanas esošiem uzņēmumiem veicināšana produktu un pakalpojumu radīšanai

1.kārta (29.04.2024.-29.05.2024) noslēgusies 

R1.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas esošiem uzņēmumiem attīstot ražošanu, sociālo uzņēmējdarbību, dažādojot pakalpojumus esošā nozarē un veicinot investīcijas lauku teritorijā

2.kārta 21.06.2024.-21.07.2024 

ELFLA4 Publiskās infrastruktūras pieejamības uzlabošana un attīstība, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, sabiedrības ierosināto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu attīstībai

ELFLA5 Ieguldījums mūžizglītības un interešu izglītības attīstībā

1.kārta (19.04.2024.-19.05.2024) noslēgusies 

ELFLA1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, jaunu produktu, pakalpojumu radīšanai un attīstīšanai, inovatīvu risinājumu ieviešanai, atbalsts “Lauku biļetes” iniciatīvām

ELFLA2 Atbalsts produkcijas tirdzniecības vides radīšanai, labiekārtošanai, jaunu tirdzniecības veidu ieviešanai un atpazīstamības tēla veidošanai

ELFLA3 Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai

3.kārta 10.08.2024.-10.09.2024.

R.2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

2.kārta 09.06.2024.-09.07.2024.

R.1.2. Atbalsts tūrisma nozares attīstībai

1.kārta (08.04.2024.-08.05.2024.) noslēgusies

R.1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

 

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 19.03.2024.-21.10.2024. 

R.1. Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija

1.kārta (12.03.2024.-12.04.2024.) noslēgusies

R.3. Jauniešu iniciatīvas

R.4. Aktīvās kopienas

R.7. Dzīvesprieks

 

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 24.05.2024.-24.09.2024.

R.3.2. Dažādām paaudzēm izmantojama publiskā telpa

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 03.04.2024.-03.02.2025.

R.1.4. Pašvaldības sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem

3.kārta (28.05.2024.-28.06.2024.) noslēgusies

R.3.4. Praktiskas prasmes un zināšanas

2.kārta (15.03.2024.-15.04.2024.) noslēgusies

R.1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai

R.1.2. Ar lauksaimniecību nesaistīti pakalpojumi un ražošana

R.1.3. Pārtikas produktu ražošana un virzība tirgū

1.kārta (05.03.2024.-05.04.2024.) noslēgusies

R.2.2. Stratēģiskais projekts Publisko tirgus laukumu attīstība

Kārta noslēgusies!

1.kārta (07.06.2024.-07.07.2024.) noslēgusies

R.1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.1.)

R.1.2. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, jaunu produktu, pakalpojumu radīšana (R1.1.1.) jeb "Lauku Biļete"

R.1.3. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (29.05.2024.-30.09.2024.) noslēgusies

Ar 03.06.2024. tiek apturēta nepārtrauktā projektu iesniegšana, jo ir sasniegti 80% no pieejamā finansējuma. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 03.07.2024. 

R5 Sabiedriskās aktivitātes

2.kārta (08.04.2024.-08.05.2024.) noslēgusies

R3 Sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana

R4 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana

1.kārta (26.03.2024.-26.04.2024.) noslēgusies

R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

2.kārta (30.05.2024.-30.06.2024.) noslēgusies

R.1.1. Uzņēmējdarbības attīstība

1.kārta (16.03.2024.-16.04.2024.) noslēgusies

R.2.1. Teritorijas labiekārtošana

R.2.4. Stratēģiskais projekts

 

2.kārta (20.05.2024.-20.06.2024.) noslēgusies

R.2.1. Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība

R.2.2. Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

R.2.3. Vietējo kopienu iniciatīvas

1.kārta (15.04.2024.-15.05.2024.) noslēgusies

R.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

R.1.2. Tūrisma nozares pakalpojumu attīstība

 

3.kārta (26.05.2024.-26.06.2024.) noslēgusies

M1R2 Lauku biļete uzņēmējdarbības uzsākšanai

M2R3 Iedzīvotāju radošas un profesionālas izaugsmes veicināšana

2.kārta (25.04.2024.-25.05.2024.) noslēgusies

M1R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana

1.kārta (01.03.2024.-01.04.2024.) noslēgusies

M2R1 Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem

M2R2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošanaM2R4 NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes

M2R4 NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes

1.kārta (13.05.2024.-13.06.2024.) noslēgusies

R1.1. Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, tostarp jaunu uzņēmumu izveidi “Lauku biļete”

R1.2. Jaunu pārtikas produktu izveide un pārstrādes attīstīšana

R1.3. Inovatīvu tehnoloģiju īstenošana un kopdarbības veicināšana uzņēmējdarbībā

R2.1. Dabas un vides objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana

R2.2. Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana

R2.3. Jauniešu dzīves pratības veidošana “Jauniešu iniciatīvas” pieaugušo mūžizglītības, amatu prasmju, cilvēku kapitāla un kultūras kapitāla ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas

1.kārta (15.05.2024.-15.06.2024.) noslēgusies

Rīcība R1 Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā

Rīcība R2 Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē

2.kārta (10.05.2024.-10.06.2024.) noslēgusies

R1: Uzņēmējdarbība

R2: Lauku biļete

1.kārta (02.04.2024.-02.05.2024.) noslēgusies

R3: Sabiedrības iniciatīvu veicināšana

R4: Teritorijas sakārtošana

R5: Jauniešu iniciatīvas

R6: Izglītojošie pasākumi

1.kārta (05.05.2024.-05.06.2024.) noslēgusies

1.1.rīcība Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

1.2.rīcība Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai

1.3.rīcība Lauku biļete

1.kārta (30.04.2024.-30.05.2024.) noslēgusies

R1.1 “Uzņēmējdarbības attīstība”

R1.2 “Lauku biļete”

3.kārta (20.04.2024.-20.05.2024.) noslēgusies

ELFLA3: “Lauku biļete” uzņēmējdarbībai

ELFLA6: Jauniešu iniciatīvu atbalsts

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta (22.03.2024.-22.05.2024.) noslēgusies

ELFLA1: Augstas pievienotās vērtības radīšana

2.kārta (22.03.2024.-22.04.2024.) noslēgusies

ELFLA2: Mikro un mazo uzņēmumu attīstības veicināšana

1.kārta (29.02.2024.-29.03.2024.) noslēgusies

ELFLA4: Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide

ELFLA5: Kopienu stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

1.kārta (20.04.2024.-20.05.2024.) noslēgusies 

1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

1.2. Lauku biļete

2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

2.3. Jauniešu iniciatīvas

 

1.kārta (15.04.2024.-15.05.2024.) noslēgusies

R1 vietējo uzņēmēju atbalsts

R2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai

2.kārta (11.04.2024.-11.05.2024.) noslēgusies

R.2. Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai – stratēģiskie projekti

1.kārta (21.03.2024.-21.04.2024.) noslēgusies

R.1. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

2.kārta (02.04.2024.-02.05.2024.) noslēgusies

1.1.rīcība: Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana

1.kārta (28.02.2024.-28.03.2024.) noslēgusies

2.1.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

1.kārta (01.04.2024.-01.05.2024.) noslēgusies

R1 Uzņēmējdarbība

R3 Kopiena

1.kārta (29.03.2024.-29.04.2024.) noslēgusies

R.1.1.rīcība Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana

1.kārta (05.03.2024.-05.04.2024.) noslēgusies

Rīcība UD1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

Rīcība UD2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā