Kārta atvērta!

2.kārta 20.05.2024.-20.06.2024.

R.2.1. Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība

R.2.2. Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai

R.2.3. Vietējo kopienu iniciatīvas

1.kārta 15.04.2024.-15.05.2024.

R.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū

R.1.2. Tūrisma nozares pakalpojumu attīstība

 

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 16.05.2024.-16.09.2024. 

R1.2. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un jaunas nozares uzsākšanas esošiem uzņēmumiem veicināšana produktu un pakalpojumu radīšanai

1.kārta 29.04.2024.-29.05.2024 

R1.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas esošiem uzņēmumiem attīstot ražošanu, sociālo uzņēmējdarbību, dažādojot pakalpojumus esošā nozarē un veicinot investīcijas lauku teritorijā

1.kārta 13.05.2024.-13.06.2024.

R1.1. Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, tostarp jaunu uzņēmumu izveidi “Lauku biļete”

R1.2. Jaunu pārtikas produktu izveide un pārstrādes attīstīšana

R1.3. Inovatīvu tehnoloģiju īstenošana un kopdarbības veicināšana uzņēmējdarbībā

R2.1. Dabas un vides objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana

R2.2. Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana

R2.3. Jauniešu dzīves pratības veidošana “Jauniešu iniciatīvas” pieaugušo mūžizglītības, amatu prasmju, cilvēku kapitāla un kultūras kapitāla ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas

1.kārta 15.05.2024.-15.06.2024.

Rīcība R1 Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība ar lauksaimniecību nesaistītā darbību radīšanā un attīstīšanā

Rīcība R2 Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība lauksaimniecības produktu pārstrādē

1.kārta 05.05.2024.-05.06.2024.

1.1.rīcība Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, atpazīstamības tēla veidošanai, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

1.2.rīcība Atbalsts produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai

1.3.rīcība Lauku biļete

1.kārta 30.04.2024.-30.05.2024.

R1.1 “Uzņēmējdarbības attīstība”

R1.2 “Lauku biļete”

1.kārta 19.04.2024.-19.05.2024 

ELFLA1 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, jaunu produktu, pakalpojumu radīšanai un attīstīšanai, inovatīvu risinājumu ieviešanai, atbalsts “Lauku biļetes” iniciatīvām

ELFLA2 Atbalsts produkcijas tirdzniecības vides radīšanai, labiekārtošanai, jaunu tirdzniecības veidu ieviešanai un atpazīstamības tēla veidošanai

ELFLA3 Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai

1.kārta 20.04.2024.-20.05.2024 

1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

1.2. Lauku biļete

2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

2.3. Jauniešu iniciatīvas

 

1.kārta 15.04.2024.-15.05.2024.

R1 vietējo uzņēmēju atbalsts

R2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai

1.kārta 08.04.2024.-08.05.2024.

R.1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai

 

2.kārta 08.04.2024.-08.05.2024.

R3 Sabiedriski nozīmīgas teritorijas labiekārtošana

R4 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana

1.kārta 26.03.2024.-26.04.2024.

R1 Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai

2.kārta 11.04.2024.-11.05.2024.

R.2. Atbalsts vietējai sabiedrībai nozīmīgu objektu attīstībai – stratēģiskie projekti

1.kārta 21.03.2024.-21.04.2024.

R.1. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 09.05.2024.-06.12.2024.

R5 Mērķrīcības mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritoriju attīstībai

2.kārta 15.04.2024.-15.05.2024.

R2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbībai

1.kārta 08.04.2024.-08.05.2024.

R1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

1.kārta 01.04.2024.-01.05.2024.

R1 Uzņēmējdarbība

R3 Kopiena

1.kārta 29.03.2024.-29.04.2024.

R.1.1.rīcība Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 19.03.2024.-21.10.2024. 

R.1. Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija

1.kārta (12.03.2024.-12.04.2024.) noslēgusies

R.3. Jauniešu iniciatīvas

R.4. Aktīvās kopienas

R.7. Dzīvesprieks

 

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 03.04.2024.-03.02.2025.

R.1.4. Pašvaldības sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem

2.kārta (15.03.2024.-15.04.2024.) noslēgusies

R.1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai

R.1.2. Ar lauksaimniecību nesaistīti pakalpojumi un ražošana

R.1.3. Pārtikas produktu ražošana un virzība tirgū

1.kārta (05.03.2024.-05.04.2024.) noslēgusies

R.2.2. Stratēģiskais projekts Publisko tirgus laukumu attīstība

2.kārta 25.04.2024.-25.05.2024.

M1R1 Uzņēmējdarbības attīstība VRG darbības teritorijā un produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana

1.kārta (01.03.2024.-01.04.2024.) noslēgusies

M2R1 Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm VRG darbības teritorijas iedzīvotājiem

M2R2 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošanaM2R4 NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes

M2R4 NVO kapacitātes stiprināšana un sabiedriskās aktivitātes

3.kārta 20.04.2024.-20.05.2024.

ELFLA3: “Lauku biļete” uzņēmējdarbībai

ELFLA6: Jauniešu iniciatīvu atbalsts

Nepārtrauktā pieteikšanās kārta 22.03.2024.-22.05.2024.

ELFLA1: Augstas pievienotās vērtības radīšana

2.kārta 22.03.2024.-22.04.2024.

ELFLA2: Mikro un mazo uzņēmumu attīstības veicināšana

1.kārta (29.02.2024.-29.03.2024.) noslēgusies

ELFLA4: Uz vietējās kopienas vajadzībām balstītas publiskās infrastruktūras izveide

ELFLA5: Kopienu stiprināšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana

2.kārta 02.04.2024.-02.05.2024.

1.1.rīcība: Uzņēmējdarbības dažādošana, attīstība un uzlabošana

1.kārta (28.02.2024.-28.03.2024.) noslēgusies

2.1.rīcība Dzīves vides sakārtošana, brīvā laika pavadīšana un dabas resursu efektīva izmantošana un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Kārta noslēgusies!

1.kārta (16.03.2024.-16.04.2024.) noslēgusies

R.2.1. Teritorijas labiekārtošana

R.2.4. Stratēģiskais projekts

 

1.kārta (05.03.2024.-05.04.2024.) noslēgusies

Rīcība UD1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

Rīcība UD2 “Lauku biļete” uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijā