Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta izsludināta
Nozare
Biškopība Lopkopība Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Individuālais komersants Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 03.06.2024. - 03.07.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 5 000 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas lauku teritorija
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Jaunas tehnikas un iekārtu iegāde
  • Lietotas (ne vecākas par desmit gadiem) tehnikas un iekārtu iegāde
  • Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
  • Preventīvu pasākumu īstenošana
  • Investīcijas klimata pārmaiņu samazināšanā
  • Būvniecība
  • Zemes un ēku iegāde
 • Atbalsta veids
  • Investīciju atbalsts

Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt mazo lauku saimniecību attīstību, lai veicinātu to konkurētspēju, palielinot to ražošanas produktivitāti un efektivitāti.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja:

 • tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu,
 • tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa:

LAD struktūrvienība

Pieejamais publiskais finansējums (EUR)

Austrumlatgales RLP

519 125

Dienvidkurzemes RLP

647 671

Dienvidlatgales RLP

935 024

Lielrīgas RLP

400 633

Viduslatvijas RLP

552 723

Zemgales RLP

383 833

Ziemeļaustrumu RLP

524 843

Ziemeļkurzemes RLP

334 352

Ziemeļvidzemes RLP

701 796

Kopā

5 000 000

Svarīgi!
 • Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu katalogs.
 • Lietota tehnika - ne vecāka par desmit gadiem.
 • Zemes un ēku iegādes izmaksas projekta īstenošanai līdz 10 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
 • Investīcijas, kas ir saistītas ar tūristu apmeklējumiem un saimniecībā saražotās produkcijas piedāvāšanu tiem, nepārsniedz 40 procentus no projekta attiecināmajiem izdevumiem.

Atbalstāmie intervences pasākumi:

 • saimnieciskās darbības uzsākšana,
 • saimnieciskās darbības attīstība.

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona, saimnieciskās darbības veicējs, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā,
 • juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 • gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas – ne vairāk kā 15 000 euro, ņemot vērā saistītās personas (tostarp vienu vienotu uzņēmumu),
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā,
 • kopējā īpašumā esošās un nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 100 hektāru,
 • projekts ir saistīts ar Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu.

Atbalstāmās aktivitātes:

 • nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošana, kā arī ar tūristu apmeklējumiem un saimniecībā saražotās produkcijas piedāvāšanu tiem.

Atbalsta intensitāte

 • 50 % lauksaimniecībā izmantojamo traktoru iegādei,
 • 85 % pārējiem ieguldījumiem.

Publiskā finansējuma veids un apmērs

Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2023.–2027. gadam maksimālo publiskā finansējuma apmēru un atbalsta intensitāti nosaka atsevišķi katram atbalsta pretendentam, ņemot vērā tā saistītās personas, un – ja tiek īstenots kopprojekts – katram kopprojekta dalībniekam un atsevišķi katram pasākumam šādā apmērā. Maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir:

 • saimnieciskās darbības uzsākšana no 5 000 līdz 15 000 euro,
 • saimnieciskās darbības attīstība no 5 000 līdz 30 000 euro.

Attiecināmās izmaksas atbilstoši MK noteikumu Nr.306 27. punktam

Svarīgi ievērot!

Attiecināmi ir atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas īstenoti pēc projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot izdevumus, kas saistīti ar projekta iesnieguma sagatavošanu.

Jaunas lauksaimniecības tehnikas un iekārtu iegādei, ja to izmaksas pārsniedz 1000 euro, jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

Lietotās lauksaimniecības tehnikas, iekārtu, kā arī jaunas tehnikas un iekārtu (kas nav iekļaujamas Tehnikas un iekārtu katalogā) iegādei, aprīkojumam, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai būves pārbūvei, ilggadīgo stādījumu ierīkošanai, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, zemes un ēku iegādei, sargsuņu iegādei, ja izmaksas ir 1001 euro un vairāk, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu.

Sasniedzamie mērķi:

 • saimnieciskās darbības uzsākšana – neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai pārstrādes palielina vismaz par 10 procentiem no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām un, ja tiek ierīkoti ilggadīgie stādījumi, papildus nodrošina ražošanas resursa pieaugumu,
 • esošās saimnieciskās darbības attīstība:
  • neto apgrozījumu vai ražošanas resursu, vai apjomu no lauksaimniecības produktu ražošanas vai pārstrādes palielinājumu salīdzinājumā ar pēdējo triju gadu vidējiem rādītājiem,
  • efektivitāti,
  • citus izaugsmes rādītājus, kas saistīti ar konkurētspēju vai produktivitāti.
 • īsteno ieguldījumus klimata pārmaiņu mazināšanā, energoefektivitātes palielināšanā vai enerģijas izmantošanā,
 • uzlabo lauksaimniecības dzīvnieku labturību (ja ir plānota būvniecība/pārbūve, to apliecina ar Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu),
 • mazina lauksaimnieciskās darbības vai dzīvnieku postījumu risku.

Projekta uzraudzības periods ir:

 • trīs gadi pēc īstenošanas,
 • pieci gadi pēc īstenošanas - gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā,
 • pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.

Finansējuma ierobežojums

30 000 EUR 2023.–2027. gada plānošanas periodā.

Atbalsta pretendents atbalstu var saņemt arī tad, ja tas saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
1.kārta 06.10.2023.- 06.11.2023.

Paziņojums

5 000 000 

2.kārta 03.06.2024.- 03.07.2024. Paziņojums 5 000 000