Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta izsludināta
Nozare
Biškopība Lopkopība Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Privātpersona Juridiska persona Zemnieku saimniecība Individuālais komersants
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 05.08.2024.-05.09.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 8 000 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Atbalsta veids - vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

2. kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa:

LAD Struktūrvienība

Pieejamais publiskais finansējums (EUR)

Austrumlatgales RLP

600 000

Dienvidkurzemes RLP

1 160 000

Dienvidlatgales RLP

1 040 000

Lielrīgas  

640 000

Viduslatvijas RLP

760 000

Zemgales RLP

1 200 000

Ziemeļaustrumu RLP

680 000

Ziemeļkurzemes RLP

800 000

Ziemeļvidzemes RLP

1 120 000

Kopā

8 000 000

Jautājumi un atbildes

Svarīgi
 • Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem līdz četriem kalendāra gadiem.
 • Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas īstenoti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojumu izmaksas.
 • Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, jaunajam lauksaimniekam uz projekta iesniegšanas brīdi jāpieder vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu un jābūt paraksta tiesībām vai jābūt saimniecības īpašniekam.

Atbalsta pretendents

1. Fiziska persona:

 • kura projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
 • kura ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātajām vadlīnijām lauksaimniecības izglītības atbilstības izvērtēšanai, vai ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst līdz darījumdarbības plāna īstenošanas beigām pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
 • kura nav uzsākusi saimniecības dibināšanas procesu agrāk par pieciem gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
 • ne agrāk par 5 gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas persona vai tās kontrolē esošā zemnieku saimniecība vai kapitālsabiedrība pirmo reizi īstenojusi vienu no šādām darbībām (uzsākusi dibināšanas procesu):
  • iesniedz iesniegumu valsts vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai saņemšanai;
  • reģistrē saimniecisko darbību, kas saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu, vai dibina lauku saimniecību;
  • deklarē lauksaimnieciskās darbības ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienestā;
  • reģistrē Lauksaimniecības datu centrā lauksaimniecības dzīvniekus, kuru skaits nav mazāks par trīs nosacītajām liellopu vienībām, un to nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu un administrēšanu.
 • kura pirmo reizi dibina, pārņem vai manto tās kontrolē esošu lauksaimniecības produkcijas ražošanas saimniecību, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā vai reģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts ieņēmumu dienestā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Juridiska persona:

 • kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
 • kuras dalībnieks ir fiziska persona, kura atbilst šo MK noteikumu Nr. 269 8.1. apakšpunktā minētajām prasībām, kurai vienpersoniski vai kopā ar citiem gados jauniem lauksaimniekiem pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu (katram vismaz 20 procenti kapitāldaļu) un Uzņēmumu reģistrā ir reģistrētas paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.

 Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nepārsniedz 150 000 euro, ņemot vērā saistītās personas, tostarp vienu vienotu uzņēmumu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 113;
 • izstrādāts projekta iesniegums, kas ietver informāciju par atbalsta pretendentu (darbības apraksts, raksturojošie rādītāji, izglītība lauksaimniecībā, ražošanas ēkas un būves, tehnika un iekārtas, zeme un dzīvnieki, kā arī informācija par to, vai saimniecību dibina no jauna, pārņem vai manto) un projektu (investīciju rezultātā sasniedzamie rādītāji, saimniecības attīstības mērķi, projekta apraksts, projekta īstenošanas vieta, projekta īstenošanas nozare un citas ziņas), un tam pievieno darījumdarbības plānu, norādot ražošanas apjomu, izmaksas un naudas plūsmas pārskatu pa gadiem;
 • atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai;
 • projekts ir saistīts ar Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu.

Darījumdarbības plāns

Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem līdz četriem kalendāra gadiem.

Darījumdarbības plānā ietver:

 • konkrētas ziņas par paredzētajiem ieguldījumiem saimniecības attīstībā, kuri ir tieši saistīti ar lauksaimniecības produktu ražošanu;
 • saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;
 • sasniedzamos rādītājus;
 • īstenojot projektu, tiek sasniegts vismaz viens no darījumdarbības plānā noteiktajiem mērķiem un rādītājiem, palielinot:
  • neto apgrozījumu, ražošanas resursu vai apjomu no lauksaimniecības produktu ražošanas;
  • ražošanas efektivitāti (rādītāji ir pārbaudāmi un vērtība auditējama);
  • citus izaugsmes rādītājus, kas saistīti ar konkurētspēju vai produktivitāti (rādītāji ir pārbaudāmi un vērtība auditējama).

Svarīgi ievērot!

Ja darījumdarbības plānā noteiktais mērķis ir mainīt lauksaimniecības nozari, kurā saimniecība ir specializējusies, palielinājums ir tajā lauksaimniecības nozarē, uz kuru saimniecība pārorientējusies un kura ir kļuvusi par jauno nozari. Darījumdarbības plānā norādītais gala rādītājs nav sasniegts jau projekta iesnieguma iesniegšanas dienā.

Atbalstāmie ieguldījumi

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ieguldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā;
 • vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem.

Svarīgi ievērot!

Atbalsta pretendents darījumdarbības plānu sāk īstenot deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Nosacījums uzskatāms par izpildītu, ja atbalsta saņēmējs:

 • ir izdarījis atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi atbilstoši būvniecības jomas regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība veido vismaz 10 procentu no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;
 • ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 procentu apmērā no paredzētās iegādes summas.

Atbalsta apmērs

Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
 1.kārta

20.09.2023.- 20.10.2023.

Paziņojums

7 480 000

2.kārta 05.08.2024.- 05.09.2024. Paziņojums 8 000 000