Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Cita nozare Zinātniskā pētniecība Eksperimentālā izstrāde
Atbalsta saņēmējs
Eiropas Inovāciju partnerība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 05.02.2024.-05.03.2024.
 •  Pieejamais finansējums
  • Projektiem nozares līmenī - 4 200 000 EUR
  • Projektiem saimniecības līmenī – 2 000 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Visa Latvijas teritorija
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Pētījumi
  • Eksperimentālā izstrāde

Intervences (atbalsta pasākuma) mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, izstrādājot jaunus produktus, procesus, jaunas tehnoloģijas un metodes.

Svarīgi!

! Informējam, ka 29.02.2024. stājas spēkā Noteikumu Nr.613 1.pielikuma “Projektu atlases kritēriji” grozījumi, nosakot, ka 1.3.kritērijā 2 punktus piešķir, ja darba grupas sastāvā ir konsultants vai pētniecības organizācija

 • Atbalsta pretendents ir darba grupa, kas sastāv no vismaz 3 dažādām personām, no kurām vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks.
 • Labuma guvēji no projekta īstenošanas galvenokārt ir primārie ražotāji lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.
 • Prioritāri projekta paredzamajam rezultātam ir jābūt ekonomiskai ietekmei uz projekta dalībnieku vai nozari – projekta rezultātā  tiek radīts produkts, pakalpojums, tehnoloģija, kas pēc projekta īstenošanas tiek ieviests praksē vai ražošanā.
 • Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā sadarbības partneris var iesaistīties ne vairāk kā divu darba grupu projektos, savukārt pētniecības organizācija vai konsultants – ne vairāk kā piecos darba grupu projektos.

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem: 

 • projektiem nozares līmenī - piecu mēnešu laikā, ņemot vērā, ka projekta kvalitāti un vai projekts kopumā atbilst inovācijai un prioritārajai jomai novērtēs vismaz divi individuāli un neatkarīgi konkrētās nozares eksperti;
 • projektiem saimniecības līmenī - trīs mēnešu laikā.

Projekta mērķis

Uz inovāciju vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz inovatīvus risinājumus nozarē, kā arī jaunu produktu, metožu, procesu un jaunu tehnoloģiju radīšanu nozarē, aptverot plašu gala labuma guvēju loku, vai saimniecības līmenī.

Nozares līmeņa inovāciju projektos jāizstrādā valsts un nozares līmenī inovatīvus risinājumus, kā arī valsts un nozarēs līmenī jaunu produktu, metožu, procesu un jaunu tehnoloģiju radīšanu.

Saimniecības līmeņa inovāciju projektos paredzēts izstrādāt darba grupā ietilpstošo saimniecību līmenī inovatīvus risinājumus, kā arī jaunu produktu, metožu, procesu un jaunu tehnoloģiju radīšanu konkrētās saimniecības līmenī.

Atbalsts intervencē prioritāri tiek sniegts

Lauksaimniecības, zivsaimniecības, pārtikas un meža nozares zināšanu un inovāciju stratēģisko vadības padomes saskaņotajās jomās.

Labuma guvēji no projekta īstenošanas galvenokārt ir primārie ražotāji lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.

Atbalsta pretendents

Potenciālā darba grupa, kurā efektīvi sadarbojas lauksaimnieki, mežsaimnieki, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvji, konsultanti, pētniecības organizācijas, tostarp studenti, vai citas inovācijā ieinteresētās puses. Dalībnieku izvēle ir pamatota ar projekta darbībām un mērķiem.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 • Atbalsta pretendents (darba grupa) veido jaunu sadarbību starp vismaz 3 dažādām personām, no kurām vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un kuras savstarpēji nav saistītas;
 • darba grupas projekts ir saistīts ar lauksaimniecību, mežsaimniecību vai lauksaimniecības produktu pārstrādi;
 • starp sadarbības partneriem ir noslēgts sadarbības līgums;
 • darba grupai ir iekšējā lēmumu pieņemšanas kārtība, kas nodrošina lēmumu pieņemšanas caurskatāmību un novērš interešu konfliktu.

Vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā sadarbības partneris var iesaistīties ne vairāk kā divu darba grupu projektos, savukārt pētniecības organizācija vai konsultants – ne vairāk kā piecos darba grupu projektos.

Atbalstu intervencē nepiešķir

 • jau uzsāktu projektu īstenošanai;
 • individuālajiem pētniecības projektiem, ko realizē viens pētījuma īstenotājs;
 • intelektuālā īpašuma tiesību projektiem;
 • fundamentāliem pētījumiem, kas ir eksperimentāls vai teorētisks darbs, kuru veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par lietām un parādībām, neparedzot nekādu tiešu komerciālu lietojumu vai izmantošanu;
 • priekšizpētei.

  Maksimālās attiecināmās izmaksas

  • Vienai darba grupai nozares līmeņa inovāciju projektiem kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR.
  • Vienai darba grupai saimniecību līmenī kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 EUR.

  Intervencē attiecināmas ir izmaksas, kas ir nepieciešamas un tieši saistītas ar projektā īstenotajām darbībām, piemēram, atalgojuma, publicitātes un informācijas izplatīšanas, darba braucienu un komandējumu,  dažādu materiālu un ārpakalpojuma izmaksas, kā arī netiešās izmaksas, kuras nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet nodrošina atbilstošus apstākļus atbalstāmo darbību īstenošanai un rezultātu sasniegšanai (MK Noteikumu Nr.613 53.punkts).

  Intervencē neattiecināmas ir, piemēram, būvniecības, būvju uzturēšanas, traktortehnikas iegādes izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar ikdienas saimnieciskās darbības nodrošināšanu (MK Noteikumu Nr.613 58.punkts).

  Atbalsta intensitāte

  • Nozares līmeņa inovāciju projektiem līdz 90% no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām.
  • Saimniecības līmeņa inovāciju projektiem līdz 70 % no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām.
  • Ja atbalsta pretendents, īstenojot projektu, iegādājas vai iegulda kapitālu produktīvās investīcijās (tehnikā, iekārtās un to aprīkojumā, ko izmanto saimnieciskajā darbībā un kas tieši nodrošina peļņas gūšanu vai produktu ražošanas procesus), tiek piemērota atbalsta intensitāte līdz 40 % apmēram.

  Priekšapmaksa

  Darba grupa projekta īstenošanai var izmantot priekšapmaksu 10% no attiecināmo izmaksu summas.

  Svarīgi

  • Darba grupa uzskatāma par jaunu atbalsta saņēmēju, ja darba grupas sadarbības partneru skaits mainās vairāk nekā par 70 procentiem, šajā skaitā neietverot pētniecības organizācijas.
  • Ja kāds no sadarbības partneriem pārtrauc savu darbību darba grupā, to aizvieto ar citu līdzvērtīgu partneri, kas pārņem aizstājamā sadarbības partnera saistības un pienākumus.
  • Partneru skaits darba grupā nav samazināms.
  • Produktīvo investīciju īpašnieks, kas jau ir iegādājies produktīvās investīcijas un vēlas izstāties no darba grupas, atmaksā izmaksāto finansējumu par produktīvajām investīcijām, ja neviens no partneriem nepārņem attiecīgās saistības
  • Projektā nodarbinātā personāla atalgojuma likmes nosaka, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku "Vienas vienības izmaksas – stundas likmes atalgojums sadarbības partneriem".
  • Iekšzemes komandējumu izmaksas attiecināmas atbilstoši Finanšu ministrijas izstrādātajām metodikām "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai" un "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai".

  Maksimālais projekta īstenošanas termiņš

  Pieci gadi no lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 30. jūnijam.

  Projekta publicitāte un rezultāti

  • Darba grupa pēc projekta apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz projekta kopsavilkumu, tostarp angļu valodā.
  • Projekta īstenošanas laikā darba grupa, izmantojot Eiropas Inovāciju partnerības tīkla Sekretariātu (Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkls www.laukutikls.lv), reizi gadā publisko informāciju par projekta īstenošanas gaitu.
  • Pēc projekta īstenošanas darba grupa:
  1. sagatavo projekta rezultātu aprakstu, ietverot tajā arī projekta laikā notikušā pētījuma materiālus, un tos publicē Eiropas Inovāciju partnerības tīkla Sekretariāta tīmekļvietnē (www.laukutikls.lv). Darba grupa projekta rezultātus apraksta un izplata bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas;
  2. viena mēneša laikā publiski prezentē informāciju par projekta rezultātiem. Vadošais partneris informācijas publiskošanas pasākumu izziņo publiski, kā arī paziņo Lauku atbalsta dienestam un Eiropas Inovāciju partnerības tīkla Sekretariātam vismaz 10 darbdienas pirms pasākuma; 
  3. radīto jauno produktu, praksi, procesu vai jauno tehnoloģiju var izmantot komerciāliem mērķiem. Informācijai par projekta rezultātiem ir jābūt brīvi pieejamai visiem interesentiem. Projektā radītie digitālie risinājumi ir brīvi pieejami lietotājiem, un tos var brīvi izplatīt bez ekskluzivitātes un diskriminēšanas, un no tiem nevar gūt peļņu.

  Projekta uzraudzības periods

  Projektam tiek piemērots piecu gadu uzraudzības periods, ja projektu īstenošanai tiek iegādātas tehnika, iekārtas, aprīkojums vai produktīvās investīcijas.

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija

  1. kārta

  05.02.2024.- 05.03.2024.

  Paziņojums

  6 200 000 EUR