Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Pasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un vietējās attīstības stratēģijas iedzīvināšanas pārvaldībai, uzraudzībai, kā arī novērtēšanai, tādējādi veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.

Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai stratēģiskā plāna intervencē vai programmas zivsaimniecības attīstībai pasākumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai.

Pasākuma ietvaros atbalstāmas aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu:

  • vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana;
  • mācības, kas palielina vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju zināšanas un prasmes attiecīgajā kompetences jomā;
  • dalība vietējo rīcības grupu sadarbības tīklos un sanāksmēs reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības mērogā;
  • vietējās sabiedrības aktivizēšanai – organizēšanai un dalības nodrošināšanai tīklošanās pasākumos;
  • informācijas, mācību nodrošināšanai un pieredzes apmaiņas pasākumiem, kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju radīšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā;
  • publicitātes pasākumiem, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbību un stratēģiju;
  • stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana, t.sk., vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumi, kas saistīti ar vietējo vajadzību noskaidrošanu un stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu.

Atbalsta intensitāte 100%.