Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivsaimniecība Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Atzīta ražotāju organizācija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 1.1. Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Modernizācija
  • Būvniecība
  • Iekārtu iegāde
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir palielināt pievienoto vērtību zvejas produktiem un resursu efektivitāti, stiprinot ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības

Pasākuma 1.kārtas ietvaros atbalsta pretendents ir:

 • atzīta ražotāju organizācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumiem un tās kontroles kārtību;
 • biedrība, kura ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras ne mazāk kā trīs biedru komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība, izņemot zveju iekšējos ūdeņos;
Svarīgi !

Kravu celšanas un kraušanas tehnikai, kravu transportēšanas tehnikai piemēro Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmas rīku - Tehnikas un iekārtu katalogu.

 

Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu).

Projektu ietvaros Dienests attiecina izdevumus tikai par jaunu investīciju iegādi, tas ir, Demo tehnikas iegāde projektu ietvaros nav atbilstoša jaunai tehnikai un nav atbilstoša atbalsta pasākuma nosacījumiem. (Demo tehnika - tehnika, ko tehnikas tirgotāji ir devuši saimniecībām izmēģināšanai).

 

Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām izmaksām piemēro šādas vienotās likmes un maksimālās likmes summas:

Nr.p.k.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

Projekta plānotās investīcijas

Pamatlīdzekļu iegāde/Būvniecība/ jauktas investīcijas

Likme, %

Maksimālā likmes summa, EUR

1.

Virs 700 000

2

35 000

2.

No 150 001 līdz 700 000

3

15 000

3.

No 1 līdz 150 000

2

1 000

Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru vienotās likmes piemērošanai aprēķina pēc formulas:

A = B x V x I, kur

A - projekta iesnieguma sagatavošanas un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas, EUR;

B - projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR;

V - vienotā likme;

I - atbalsta pretendentam pasākumā noteiktā atbalsta intensitāte.

 

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta 13.01.2023.-01.03.2023.

Paziņojums

5 000 000