Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Zivsaimniecība Akvakultūra Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Biedrība vai nodibinājums Individuālais komersants Zinātniskā institūcija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 22.04.2024.-13.12.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 4 000 000 EUR
 • Programmas mērķis
  • apakšpasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā" - 1.1. Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības
  • apakšpasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni akvakultūrā" un apakšpasākumā "Zināšanu pārnese akvakultūrā" - 2.1. Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas
  • apakšpasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni apstrādē" - 2.2. Veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību, kā arī minēto produktu apstrādi
  • Īstenošanas vieta
   • apakšpasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē" - Latvijas teritorija
   • apakšpasākumā "Zināšanu pārnese akvakultūrā" - nav ierobežota

  Atbalstāmās aktivitātes

  • Inovāciju veicināšana
  • Pilotprojekti

  Pasākuma mērķis ir sniegt atbalstu inovāciju veicināšanai un pilotprojektiem vides ilgtspējai – negatīvās ietekmes uz ūdeni, gaisu un augsni mazināšanai, bioloģiskās daudzveidības sekmēšanai, aprites ekonomikai – efektīvākām ražošanas sistēmām, uzglabāšanai un iepakošanai, viedām tehnoloģijām – digitalizācijai, robotizācijai, mākslīgajam intelektam, atjaunīgiem energoresursiem un energoefektivitātei, kā arī pievienotās vērtības radīšanai vietējai izejvielai.

  Atbalsts tiek sniegts tikai sadarbības projektiem.

  Nepieciešama projekta zinātniskās kvalitātes novērtēšana, ko nodrošina Latvijas Zinātnes padome.

  Atbalsta saņēmējs:

  • Zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā un kas projektu īsteno sadarbībā ar biedrību, kura vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un vismaz piecu biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana,
  • Komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu un kas projektu īsteno sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kura reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā,
  • Biedrība, kas vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un vismaz piecu  biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, vai ražotāju organizācija, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli un kas projektu īsteno sadarbībā ar zinātnisko institūciju, kura reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā,
  • Valsts budžeta finansēta zinātniskā institūcija, kuras funkcijas zinātniskās darbības jomā ir zinātnisko darbību īstenošana veterinārmedicīnas, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un sabiedrības veselības jomā, vai valsts budžeta finansēta zinātniskā institūcija, kas izveidojusi zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centru un kas projektu īsteno sadarbībā ar biedrību, kura vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un vismaz piecu tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana,
  • Juridiska persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, pilda Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla funkciju sadarbībā ar biedrību, kura vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kuras vismaz piecu biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, un kura īsteno projektu, kurā paredzētas ar piekrastes zveju saistītas darbības.

  Publiskā atbalsta apmērs apakšpasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā" un apakšpasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni akvakultūrā":

  • Valsts budžeta finansētai zinātniskai institūcijai – 80 % no attiecināmajām izmaksām;
  • Komersantam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai – 70 % no attiecināmajām izmaksām;
  • Biedrībai un ražotāju organizācijai – 75 % no attiecināmajām izmaksām;
  • Valsts budžeta finansētai zinātniskai institūcijai, kuras funkcijas zinātniskās darbības jomā ir zinātnisko darbību īstenošana veterinārmedicīnas, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un sabiedrības veselības jomā, vai valsts budžeta finansētai zinātniskai institūcijai, kas izveidojusi zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centru – 100 % no attiecināmajām izmaksām;
  • Juridiska persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, pilda Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla funkciju projektu darbībām, kas ir saistītas  ar piekrastes zveju.

  Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa:

  Projekta iesniedzējs

  Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa

  • Zinātniskā institūcija,
  • Biedrība,
  • Ražotāju organizācija,
  • Valsts budžeta finansēta zinātniskā institūcija, kuras funkcijas zinātniskās darbības jomā ir zinātnisko darbību īstenošana veterinārmedicīnas, pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un sabiedrības veselības jomā*,
  • Valsts budžeta finansēta zinātniskā institūcija, kas izveidojusi zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centru*

  400 000 euro

  • Komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība,
  • Juridiska persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, pilda Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla funkciju

  200 000 euro

  *Ja pretendents projektā plāno jaunas būvniecības, pārbūves, būves ierīkošanas un būves novietošanas izmaksas, lai pielāgotu ēku vai telpu zinātniskajai darbībai un iekārtu vai aprīkojuma izmantošanai, tostarp nodrošinātu darba drošības, higiēnas, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu pētnieciskajā darbā, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu izpildi, netiek piemērota viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

  Projektu īstenošanas beigu datums ir trīs gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā

  Atbalstāmās aktivitātes

  • Apmācības
  • Konsultācijas

  Pasākuma mērķis ir akvakultūras dzīvnieku audzētavu vispārējās veiktspējas un konkurētspējas palielināšana un to darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana, kā arī teorētisko un praktisko zināšanu apguve un papildināšana gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, sadarbojoties esošajiem un jaunajiem darbiniekiem akvakultūras jomā. 

  Atbalsta saņēmējs:

  • Valsts zinātniskais institūts, kas izveidojis akvakultūras pētniecības un izglītības centru, kura funkcijas ir sniegt konsultācijas par videi draudzīgu, racionālu un ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu;
  • Valsts izglītības iestāde ar akreditētu profesionālās pilnveides vai studiju programmu, kurā paredzēti mācību priekšmeti par akvakultūras ekoloģiju, ģenētiku un tiesisko regulējumu vai zivju audzēšanas biotehnoloģiju;
  • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītas akvakultūras dzīvnieku audzētavas norīkota persona akvakultūras studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā ārvalstīs.

  Publiskā atbalsta apmērs apakšpasākumā "Zināšanu pārnese akvakultūrā":

  • Valsts zinātniskajam institūtam – 100 % no attiecināmajām izmaksām, bet izdevumiem par pieredzes apmaiņas pasākumiem un nodarbībām ārzemēs – 80 % no attiecināmajām izmaksām.
  • Izglītības iestādei – 80 % no attiecināmajām izmaksām.
  • Akvakultūras dzīvnieku audzētavas norīkotai personai – 50 % no attiecināmajām izmaksām.

  Projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
   1.kārta 02.01.2023.-31.03.2023.

  Paziņojums

  4 000 000

   2.kārta 30.10.2023.-15.12.2023.

  Paziņojums

  4 000 000

   3.kārta 22.04.2024.-13.12.2024. Paziņojums

  4 000 000