Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Biedrība vai nodibinājums Individuālais komersants Saimnieciskās darbības veicējs Zinātniskā institūcija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
 • Pieejamais finansējums
  • 7 000 000 EUR
 • Programmas mērķis
  • 2.1. Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas
  • Atbalstāmās aktivitātes
   • Modernizācija
   • Būvniecība
   • Iekārtu iegāde
  • Īstenošanas vieta
   • Latvijas teritorija

  Pasākuma mērķis ir ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšana, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšana, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas.

  Pasākumā atbalsta investīcijas akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselību un labturību, kā arī to aizsardzību pret savvaļas dzīvniekiem, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu uzņēmumā vai saimniecībā saražotajiem akvakultūras produktiem, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi, kā arī nodrošinot ekoloģisko ilgtspēju.

  Svarīgi!

  Atbalsta pretendents vai saņēmējs nodrošina, ka tā izsludinātajā iepirkumā saņemtie piedāvājumi ir apliecināti ar e-parakstu.

   

  Traktoriem, kravu transportēšanas tehnikai, kravu celšanas un kraušanas tehnikai piemēro Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas elektroniskā rīku (tehnikas un iekārtu katalogu).

  • Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu);
  • Projektu ietvaros Dienests attiecina izdevumus tikai par jaunu investīciju iegādi, tas ir, Demo tehnikas iegāde projektu ietvaros nav atbilstoša jaunai tehnikai un nav atbilstoša atbalsta pasākuma nosacījumiem. (Demo tehnika - tehnika, ko tehnikas tirgotāji ir devuši saimniecībām izmēģināšanai).

  Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

  Atbilstoši Noteikumu Nr.588 29.punktam projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām izmaksām piemēro šādas vienotās likmes un maksimālās likmes summas:

  Projekta iesnieguma sagatavošanas attiecināmo izmaksu vienotās likmes un maksimālās likmes summas

  Projekta plānotās investīcijas

  Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

  Likme %

  Maksimālā likmes summa, EUR

  Pamatlīdzekļu iegāde

  Sākot no 150 001 (ieskaitot)

  1,5

  5000

   

  No 1 līdz 150 000

  1,5

  1500

  Būvniecība/jauktas investīcijas

  Sākot no 700 001 (ieskaitot)

  0,5

  5000

  No 1 līdz 700 000

  1,5

  4000

  Projekta sagatavošanas un īstenošanas (piem., būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība utml.) attiecināmo izmaksu vienotās likmes un maksimālās likmes summas

  Nr. p. k.

  Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

   

  Projekta plānotās investīcijas

  Stacionāru pamatlīdzekļu iegāde/Būvniecība/ jauktas investīcijas

  Likme %

  Maksimālā likmes summa, EUR

  1.

  Virs 700 000

  2

  35 000

  2.

  No 150 001 līdz 700 000

  3

  15 000

  3.

  No 1 līdz 150 000

  2

  1000

  Kopējo publiskā finansējuma apmēru vienotās likmes piemērošanai aprēķina pēc formulas:

  A = B x V x I, kur

  A - projekta iesnieguma sagatavošanas un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas, EUR;

  B - projekta pārējo attiecināmo izmaksu apjoms, EUR;

  V - vienotā likme;

  I - atbalsta pretendentam pasākumā noteiktā atbalsta intensitāte.

  Noteikumu Nr. 588 34. punkta ieviešanai minēto noteikumu 28.2.7.3. apakšpunktā norādītajām attiecināmajām izmaksām piemēro Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas elektroniskā rīka (tehnikas un iekārtu kataloga) šādas kategorijas - traktori, kravu transportēšanas tehnika, kravu celšanas un kraušanas tehnika.

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
  1.kārta 02.12.2022.- 31.03.2023.

  Paziņojums

  Paziņojuma papildinājums

  7 000 000

  2.kārta 30.10.2023.- 15.12.2023. Paziņojums 7 000 000
  3.kārta 22.04.2024.- 13.12.2024. Paziņojums 7 000 000