Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Akvakultūra
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Biedrība vai nodibinājums Individuālais komersants Saimnieciskās darbības veicējs Zinātniskā institūcija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 2.1. Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas
 • Kārta noslēgusies
  • 02.12.2022.-31.03.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 7 000 000 EUR
 • Atbalstāmās aktivitātes
  • Modernizācija
  • Būvniecība
  • Iekārtu iegāde
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir ilgtspējīgu akvakultūras darbību veicināšana, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšana, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas.

Pasākumā atbalsta investīcijas akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē akvakultūras produkcijas ražošanas apjoma kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselību un labturību, kā arī to aizsardzību pret savvaļas dzīvniekiem, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu uzņēmumā vai saimniecībā saražotajiem akvakultūras produktiem, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi, kā arī nodrošinot ekoloģisko ilgtspēju.

Svarīgi!

Traktoriem, kravu transportēšanas tehnikai, kravu celšanas un kraušanas tehnikai piemēro Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas elektroniskā rīku (tehnikas un iekārtu katalogu).

 

Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu);

Projektu ietvaros Dienests attiecina izdevumus tikai par jaunu investīciju iegādi, tas ir, Demo tehnikas iegāde projektu ietvaros nav atbilstoša jaunai tehnikai un nav atbilstoša atbalsta pasākuma nosacījumiem. (Demo tehnika - tehnika, ko tehnikas tirgotāji ir devuši saimniecībām izmēģināšanai).

 

Projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām izmaksām piemēro šādas vienotās likmes un maksimālās likmes summas:

Nr.p.k.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

Projekta plānotās investīcijas

Pamatlīdzekļu iegāde/Būvniecība/ jauktas investīcijas

Likme, %

Maksimālā likmes summa, EUR

1.

Virs 700 000

2

35 000

2.

No 150 001 līdz 700 000

3

15 000

3.

No 1 līdz 150 000

2

1 000

Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru vienotās likmes piemērošanai aprēķina pēc formulas:

A = B x V x I, kur

A - projekta iesnieguma sagatavošanas un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas, EUR;

B - projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR;

V - vienotā likme;

I - atbalsta pretendentam pasākumā noteiktā atbalsta intensitāte.

 

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
1.kārta 02.12.2022.- 31.03.2023.

Paziņojums

Paziņojuma papildinājums

7 000 000