Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivju pārstrāde
Atbalsta saņēmējs
Atvasināta publiska persona Biedrība vai nodibinājums
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas 2021/1139 26. panta 1. punkta "b" apakšpunktu ir veicināt zvejas un akvakultūras produktu tirdzniecību, kvalitāti un pievienoto vērtību. 
 • Kārta atvērta
  • 08.01.2024.-06.02.2024.
 • Pieejamais publiskais finansējums
  • 70 000 EUR
Svarīgi!
 • Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027.gadam pasākuma “Tirdzniecības veicināšanas pasākumi” aktivitātei “Biedrības darbības kvalitātes uzlabošana, sekmējot konkrēta produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu un iesaistīto operatoru pielāgošanos attiecīgajām atbilstības un sertifikācijas prasībām saskaņā ar regulu Nr. 1151/2012 vai ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras produktu, tostarp mazapjoma piekrastes zvejas produktu, un videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšanai un veicināšanai”, publiskais finansējums 70 000 EUR.
 • Projektu īstenošanas beigu datums ir viens gads no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (tālr. 67095000, 29593051).

Pirmās kārtas publiskais finansējums EUR  1 750 000 apmērā ir pieejams tikai dalībai 2024. gada izstādēs  aktivitātes "Jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšana, tostarp dalība starptautiskajās izstādēs" ietvaros.

Atbalsta pretendents ir:

 1. biedrība, kura vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;
 2. atvasinātā publiskā persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā;
 3.  juridiskā persona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda administrēšanu un uzraudzību un tā administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumiem, kā arī par valsts atbalsta zvejniecības un akvakultūras attīstībai administrēšanu un uzraudzību pilda Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla funkciju sadarbībā ar biedrību, kura vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un kura īsteno projektu darbībām, kas ir saistītas ar piekrastes zveju.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem (publiskais finansējums, EUR)
1.kārta 25.10.2023.- 15.12.2023.

Paziņojums

1 750 000

Iesniegtais 1 750 000, atlikums 0
2.kārta 08.01.2024.- 06.02.2024.

Paziņojums

70 000

Iesniegtais N/A, atlikums N/A