Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Individuālais komersants Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 1.1. Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības
 • Kārta noslēgusies
  • Plānota 2024.gada 4.ceturksnī
 • Pieejamais publiskais finansējums
  • 700 000 EUR
  • Piedalīts papildu finansējums visu pēdējā iesniegumu iesniegšanas kārtā normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošo projektu īstenošanai
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākuma mērķis ir veicināt atbalsta pieejamību piekrastes zvejniecības konkurētspējas kāpināšanai, tostarp vides ilgtspējai.

Otrās kārtas ietvaros ir pieejams atbalsts arī pirmā zvejas kuģa, kas aprīkots ar stacionāru dzinēju, iegādei.

Atbalsta pretendents ir:

 1. ZM apstiprinātajā zvejas kuģu sarakstā iekļauta zvejas kuģa īpašnieks, kuram:
  • ir spēkā esoša licence komercdarbībai zvejniecībā piekrastes ūdeņos un zvejas atļauja piekrastes zvejai;
  • ir vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas noslēgts spēkā esošs rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju;
  • apgrozījums < 200 tūkst. EUR (kopā ar saistītajiem uzņēmumiem);
  • nozveja aiz piekrastes < 10% no kopējās.
 2. Fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas pirmo zvejas kuģi:
  • nav vecāka par 40 gadiem;
  • 5 gadu pieredze zvejniecībā vai Jūrnieku reģistra izdots vai atzīts kvalifikācijas sertifikāts;
  • spēkā esoša pašvaldības garantija par zvejas tiesību nomas līguma noslēgšanu un zvejas limita iedalīšanu vismaz uz septiņiem gadiem;
  • spēkā esošs ZM saskaņojums par zvejas kuģa iegādi;
  • apgrozījums < 200 tūkst. EUR (kopā ar saistītajiem uzņēmumiem);
  • zvejas kuģis netiek iegādāts no saistītiem uzņēmumiem.

Piekrastes zvejas attīstības plāna īstenošanas beigu datums ir 2025. gada 31. decembris.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem
1.kārta 07.11.2022.- 06.12.2022.

Paziņojums

Paziņojuma papildinājums

1 000 000

2.kārta 15.11.2023.- 15.12.2023. Paziņojums 700 000