Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta izsludināta
Nozare
Zvejniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 1.1. Stiprināt ekonomiski, sociāli un ekoloģiski ilgtspējīgas zvejas darbības
 • Kārta atvērta
  • 19.06.2023.-15.12.2023.
 • Pieejamais finansējums
  • 1 000 000 EUR
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Pasākumā atbalstu sniedz zvejas kuģu modernizācijai, tostarp zvejnieku, arī piekrastes zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai uz zvejas kuģiem, kā arī selektīvāku zvejas rīku iegādei.

Atbilstoši Noteikumu Nr.238 20.punktam projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksām un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītajām izmaksām piemēro šādas vienotās likmes un maksimālās likmes summas:

N.p.k.

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR

 

Projekta plānotās investīcijas

Zvejas kuģa modernizācijas darbi/pamatlīdzekļu iegāde

Likme %

Maksimālā likmes summa, EUR

1.

Virs 700 000

2

35 000

2.

No 150 001 līdz 700 000

3

15 000

3.

No 1 līdz 150 000

2

1 000

Kopējo attiecināmo izmaksu apmēru vienotās likmes piemērošanai aprēķina pēc formulas:

 • A = B x V x I,  kur
  • A – projekta iesnieguma sagatavošanas un ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu tieši saistītās attiecināmās izmaksas, EUR;
  • B – projekta attiecināmo izmaksu apjoms, EUR;
  • V – vienotā likme;
  • I – atbalsta pretendentam pasākumā noteiktā atbalsta intensitāte.

Atbalsta pretendentam jābūt:

 • Eiropas Savienībā (ES) reģistrēta zvejas kuģa īpašniekam,
 • ar zvejas kuģi, kurā plānotas investīcijas, notikušas zvejas darbības ne mazāk kā 60 dienas pēdējos divos kalendāra gados pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas gada, un zvejas kuģis, kurā plānotas investīcijas, vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir iekļauts ZM zvejas kuģu sarakstā, kā arī vismaz 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas ir noslēgts un spēkā esošs rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju. Atbalsta pretendentam ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un ir papildu pilnvarojums (īpaša atļauja) un zvejas atļauja (licence) vai arī spēkā esoša piekrastes zvejas atļauja (licence).

Pasākumā atbalstīs jaunu pamatlīdzekļu – tehnikas, iekārtu un aprīkojuma – iegādi un uzstādīšanu un citas ar zvejas kuģa modernizāciju saistītās izmaksas, ja ir pārsniegtas ES tieši piemērojamos tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības zvejas kuģu modernizācijai.

Projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
 1.kārta 19.06.2023.-15.12.2023.

Paziņojums

1 000 000 EUR