Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta izsludināta
Nozare
Akvakultūra Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Programmas mērķis
  • 2.1. Veicināt ilgtspējīgas akvakultūras darbības, jo īpaši akvakultūras ražošanas konkurētspējas stiprināšanu, vienlaikus nodrošinot, ka darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas
 • Kārta atvērta
 • Pieejamais finansējums
  • 2 000 000 EUR
 • Apakšpasākumi
  • "Paaugstinātas vides prasības"
  • "Bioloģiskā akvakultūra"
 • Īstenošanas vieta
  • Latvijas teritorija

Atbalsta pretendents ir:

 • Apakšpasākumā "Paaugstinātas vides prasības" – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts vai atzīts akvakultūras nozares uzņēmums – pārtikai paredzēto akvakultūras dzīvnieku audzētava un akvakultūras dzīvnieku audzētava resursu atjaunošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei – un tā darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dzīvnieku veselības, veterinārijas un vides jomā.

 • Apakšpasākumā "Bioloģiskā akvakultūra" – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts bioloģiskais akvakultūras nozares uzņēmums, kam izsniegts sertifikāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību.

Atbalstu var saņemt tikai vienā no apakšpasākumiem.

Pasākumā atbalstu piešķir par zivju dīķu platību, kas ir pretendenta īpašumā vai lietošanā visā saistību periodā un:

 • ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā zeme zem zivju dīķiem vai zivju dīķi;
 • ir reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā kā akvakultūras dzīvnieku novietne;
 • kuru izmanto, lai audzētu akvakultūras dzīvnieku produkciju pārdošanai atbilstoši šo noteikumu prasībām;
 • apakšpasākumā "Paaugstinātas vides prasības" atbalstam pieteiktā dīķu platība nav mazāka par trim hektāriem un katra atbalstam pieteiktā dīķa platība nav mazāka par 0,1 hektāru;
 • apakšpasākumā "Bioloģiskā akvakultūra" minimālā atbalstam pieteiktā dīķu platība nav noteikta, platība uzskatāma par pietiekamu, ja projekta atlases kritērijos iegūti vismaz 3 punkti.

Atbalsta pretendenta ienākumi no akvakultūras produkcijas pārdošanas pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir vismaz 250 euro no katra atbalstam pieteiktās dīķu platības hektāra (izņemot platību, kas norādīta kā dīķi, kurā akvakultūras dzīvniekus ievieto uz ziemas periodu).

Atbalstu nepiešķir pretendentam, ja projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī konstatēta kāda no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā.

  Svarīgi!

  Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (tālr. +371 67095000, +371 28359662).

  Atbalsta apmēru par pieteikto dīķu platību nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma kartei un šādam attiecīgajā uzņēmumā iegūtajam akvakultūras produkcijas vidējam apjomam, pamatojoties uz nozvejas datiem atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus, kā arī attiecīgajā gadā vasarotos dīķus):

  • 415 euro par hektāru, ja gadā iegūti 700–1000 kilogrami produkcijas no hektāra;
  • 332 euro par hektāru, ja gadā iegūti 400–700 kilogrami produkcijas no hektāra;
  • 208 euro par hektāru, ja gadā iegūti 200–400 kilogrami produkcijas no hektāra.

  Atbalsta apmēru par pieteikto bioloģiski sertificēto dīķu platību nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu izvietojuma kartei un šādam attiecīgajā uzņēmumā iegūtajam akvakultūras produkcijas vidējam apjomam, pamatojoties uz nozvejas datiem atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus, kā arī attiecīgajā gadā vasarotos dīķus):

  • 744 euro par hektāru, ja gadā iegūti 700–1000 kilogrami produkcijas no hektāra;
  • 590 euro par hektāru, ja gadā iegūti 400–700 kilogrami produkcijas no hektāra;
  • 349 euro par hektāru, ja gadā iegūti 200–400 kilogrami produkcijas no hektāra.

  Atbalsta pretendents uzņemas noteikumos noteiktās saistības uz pieciem gadiem, sākot no porjekta iesnieguma iesniegšanas gada.

  Pretendentam pēc projekta apstiprināšanas Lauku atbalsta dienests izmaksā avansa maksājumu 30 procentu apmērā, ņemot vērā pretendenta atbalstam pieteikto platību un šādu atbalsta apmēru:

  • Apakšpasākumā "Paaugstinātas vides prasības" – 208 euro par hektāru;

  • Apakšpasākumā "Bioloģiskā akvakultūra" – 349 euro par hektāru.

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
   1.kārta 17.05.2023.-15.06.2023.

  Paziņojums

  8 000 000

   2.kārta 25.06.2024.-24.07.2024.

  Paziņojums

  2 000 000