Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Vietējās teritorijas attīstība LEADER
Atbalsta saņēmējs
Vietējā rīcības grupa
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • 3.prioritātes mērķis
  • Veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku piekrastes, salu un iekšzemes teritorijās un veicināt zvejniecības un akvakultūras kopienu attīstību.
 • SVVA tiek īstenota ar šādiem galvenajiem pasākumiem:
  1. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana,
  2. sadarbības pasākumi,
  3. kārtējās izmaksas un aktivizēšana.
 • Darbības teritorija:
  • Zivsaimniecībai nozīmīgā teritorija - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes mazākās administratīvi teritoriālās vienības, ietverot piekrastes pilsētas, izņemot Rīgu.
 • Pieejamais finansējums stratēģiju īstenošanai:
  • SVVA stratēģiju īstenošana - 19 599 999,88 EUR (80% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma),
  • Ostu infrastruktūras attīstības stiprināšana - 18 000 000 EUR,
  • VRG administrēšanas pasākumi - 2 500 000 EUR.
 • Pasākuma mērķis
  • Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pasākumu mērķis ir palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās.

VRG piešķirtais finansējums SVVA stratēģijas īstenošanai līdz 2026.gadam un apstiprinātās stratēģijas

Nr.

Vietējā rīcības grupa

Piešķirtais finansējums, EUR

Stratēģija

1.

BDR “Jūrkante”

4 727 186,02

2.

BDR “Liepājas rajona partnerība”

7 017 070,79

3.

BDR “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”

10 811 878,08

4.

BDR “Laukiem un Jūrai”

5 643 605,88

5.

BDR “Talsu partnerība”

6 636 026,88

6.

BDR “Jūras Zeme”

2 764 231, 99