Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Projekti un investīcijas
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Zivsaimniecība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Juridiska persona Privātpersona Valsts iestāde Vietējā pašvaldība Zinātniskā institūcija Latvijas plānošanas reģions
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • 15.04.2024.-14.05.2024.
 • Pieejamais finansējums
  • 2 000 000 EUR
 • Programmas mērķis
  • Veicināt ūdens bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsargāšanu un atjaunošanu, tostarp iekšējos ūdeņos.
  • Īstenošanas vieta
   • Latvijas teritorija
  Svarīgi!

  Pasākumā tiek atbalstītas darbības Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upes baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānos 2022.–2027. gadam identificētajos prioritārajos zivju migrācijas šķēršļos.

  Projektu īstenošanas beigu termiņš ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

  Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

  Tālr. uzziņām +371 67095000.

  Pasākuma ietvaros plānots  atbalstīt šķēršļa pilnīgu vai daļēju nojaukšanu un upes atjaunošanu, transportbūves pārbūvi, aizvaru izņemšanu un mākslīgās straujteces izveidi, novadbūves pazemināšanu un mākslīgās straujteces izveidi, dabiskā un tehniskā zivju ceļa izveidi. Šie risinājumi ir norādīti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” tīmekļvietnē publicētajā zivju migrācijas šķēršļu datubāzē.

  Atbalstam zivju migrācijas šķēršļu novēršanai vai negatīvās ietekmes samazināšanai var pieteikties zivju migrācijas šķēršļa īpašnieki vai lietotāji, pašvaldības, valsts pārvaldes iestādes, zinātniskie institūti, biedrības un Latvijas plānošanas reģioni.

  Kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz - institūta "BIOR" atzinums par plānoto darbību atbilstību izvēlētajam Noteikumu Nr. 156 14.1. apakšpunktā minētajam risinājumam kopā ar Noteikumu Nr. 156 20. punktā minēto informāciju par Būvniecības informācijas sistēmā uzsāktās būvniecības lietas numuru (ja attiecināms).

  Projektu atlases kritēriji

  Nr.p. k. Kritērijs Kritērija apraksts Punktu skaits kritērijā Maksimāli iespējamais punktu skaits
  1. Šķēršļa atrašanās uz prioritārajiem zivju ūdeņiem, kas noteikti normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti Šķērslis atrodas lašveidīgo zivju ūdeņos vai robežojas ar lašveidīgo zivju ūdeņiem 10 10

  Šķērslis atrodas karpveidīgo zivju ūdeņos vai robežojas ar karpveidīgo zivju ūdeņiem, vai arī upe kā tāda (bet ne šķēršļa tiešā tuvumā) ir noteikta par lašveidīgo zivju ūdeņiem

  5
  Šķēršļa tuvumā ūdeņiem nav nekāda statusa, bet upe kā tāda kaut kur citur ir noteikta par karpveidīgo zivju ūdeņiem 3
  2. Šķēršļa atrašanās upē, ko nedrīkst aizsprostot saskaņā ar normatīvajiem aktiem par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus Šķērslis atrodas posmā, kas norādīts minētajos normatīvajos aktos  10 10
  Upe, uz kuras atrodas šķērslis, ir norādīta minētajos normatīvajos aktos, bet ne posmā, kurš norādīts minētajos normatīvajos aktos un kurā ir šķērslis 5
  3. Projektā plānotie risinājumi Šķēršļa nojaukšana un upes atjaunošana, šķēršļa daļēja nojaukšana vai transportbūves pārbūve, lai nodrošinātu zivju migrāciju 40 40
  Aizvaru izņemšana un mākslīgās straujteces izveide vai novadbūves pazemināšana un mākslīgās straujteces izveide 30
  Dabiskā zivju ceļa izveide 17
  Tehniskā zivju ceļa izveide 1
  4. Šķērslis atrodas Natura 2000 teritorijā 15 15
  5.

  Projektā iekļauti vismaz divi šķēršļi, kas atrodas attiecīgajā upē

  15 15
  Kopā 90

  Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 20 punktu.

  Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR
   1.kārta  15.04.2024.-14.05.2024.

  Paziņojums

  2 000 000