KLP 2023-2027 Biškopība ELGF Valsts atbalsts
Bišu drava

Valdība otrdien, 18. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību par valsts un Eiropas Savienības atbalsta biškopībai piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību, nosakot biškopībai pieejamos atbalsta veidus un atbalsta administrēšanas kārtību atbilstoši Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.–2027. gadam paredzētajam.

Jaunie noteikumi nosaka atbilstības kritērijus atbalsta pretendentiem, kā arī nosaka nepieciešamos dokumentus, to iesniegšanas datumus Lauku atbalsta dienestā (LAD), kas noteikta par kompetento iestādi, un citus nosacījumus atbalsta piešķiršanai. Ir mainīts dokumentu, kas iesniedzami LAD, saraksts salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, paredzot jaunus dokumentus, piemēram, atbalsta pretendenta deklarāciju un maksājuma pieprasījuma apliecinājumu u.c.

Tā kā ir mainīti informācijas un pārskatu iesniegšanas termiņi Eiropas Komisijai, noteikumi nosaka jaunus informācijas un pārskatu iesniegšanas datumus, tostarp paredzot informācijas apmaiņas kārtību starp ZM, LAD un atbalsta pretendentiem.

Atbalsta pretendentam, iepazīstoties ar nosacījumiem par atbalsta saņemšanu LAD tīmekļvietnē, vienlaikus būs redzama aizpildāmā dokumenta jeb veidlapas aktuālā versija, kā arī LAD nodrošinās veidlapu aktualizēšanu un pieejamību elektroniskajā vidē.

Spēkā stājies KLP stratēģiskais plāns 2023.–2027. gadam un sācies jaunais Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) plānošanas periods. Jaunie noteikumi nodrošina ELGF finansējuma piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību biškopībā atbalsta pasākumu jeb intervenču īstenošanai 2023.–2027. gada periodā.