Meža attīstības fonda logo

Meža attīstības fonds dibināts 2001. gada 23. oktobrī un tā mērķis ir:

  • meža nozares atbalsta un attīstības programmu finansēšana,
  • meža zinātniskā izpēte,
  • meža īpašnieku izglītošana un apmācība.

Fonda finanšu līdzekļus veido:

  • valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem,
  • juridisku un fizisku personu ziedojumi,
  • ārvalstu palīdzība.

Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Pirms tam (no 04.10.1994. līdz 24.08.1999) to pastāvēja VMD pārvaldītais Mežsaimniecības attīstības fonds. Fonda finanšu līdzekļus administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests. Fondu pārvalda Zemkopības ministrijas izveidota Meža attīstības fonda padome.

Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un tās līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Zemkopības ministrija izveido konsultatīvo padomi. Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.