Platību maksājumi ir ikgadējs finansiāls atbalsts lauksaimniekiem vai meža zemju īpašniekiem

Ikviena fiziska vai juridiska persona ir tiesīga pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības finansiālu atbalsta, kuru var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes katru apsaimniekoto hektāru.

Pretendentam, savukārt, tiesību akti uzliek pienākumus, kā arī nosaka atbildības uzņemšanos par Lauku atbalsta dienestam (LAD) sniegtās informācijas patiesumu. Maksājumus var saņemt tikai tad, ja lauksaimnieks izpilda visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, galvenais no tiem – zeme tiek apsaimniekota un kopta.

Uz atbalsta maksājumu var pieteikties

  • lauksaimnieks – fiziska vai juridiska persona vai fizisku vai juridisku personu grupa, kas veic lauksaimniecisku darbību – lauksaimniecības produktu ražošanu vai audzēšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, kā arī zemes uzturēšanu labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;
  • meža zemes īpašnieks – īpašuma tiesībām jābūt nostiprinātām Zemesgrāmatā.

Saskaņā ar noteikumiem LAD administrē vairāk nekā 20 dažādus atbalsta veidus, kurus var saņemt, izpildot attiecīgajam atbalstam saistošos nosacījumus.

Ja vēlaties pretendēt uz kādu no platību maksājumiem, jāsāk ar reģistrēšanos LAD Klientu reģistrā. Reģistrācija jāveic, pirmo reizi pretendējot uz atbalstu.