Informācija presei LIZ
Lauku skats

Lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, Lauku atbalsta dienests ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību apsekošanu. 2022. gada rezultāti ir apkopoti un skatāmi LAD mājaslapā, sadaļā “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošana”. Šogad kopumā apsekoti 2,2 miljoni hektāri LIZ. Nekoptās zemes īpatsvars ir līdzīgs kā pērn – 10% robežās. Lai veiktu apsekošanu, dienesta speciālisti izmantoja satelītattēlu sniegto informāciju, kā arī klātienē iegūtos rezultātus.

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi. Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par koptu.