Informācija par vebināru

2024. gada 10. janvārī LAD organizēja vebināru “Par sadarbības pasākumu inovācijām”. Pasākumā tika aicināti piedalīties visi interesenti, kuri vēlas īstenot projektus ar mērķi veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zvejniecības un akvakultūras produktus) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, izstrādājot jaunus produktus, procesus, jaunas tehnoloģijas un metodes.

Laikā no 2024. gada 5. februāra līdz 2024. gada 5. martam Lauku atbalsta dienests aicina iesniegt pieteikumus pasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai". Atbalsta mērķis ir inovatīvu risinājumu, jaunu produktu, metožu, procesu un jaunu tehnoloģiju radīšana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē. Uz atbalstu var pretendēt darba grupa, kurā sadarbojas lauksaimnieki, mežsaimnieki, lauksaimniecības produktu pārstrādātāji, nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvji, konsultanti, pētniecības organizācijas vai citas inovācijā ieinteresētās puses.

Kopējais finansējuma apmērs ir 6, 2 miljoni eiro. Paredzētais finansējuma sadalījums: nozares līmeņa projektiem – 4, 2 miljoni eiro, saimniecības līmeņa projektiem – 2 divi miljoni eiro.

Pasākuma atbalstāmās aktivitātes ir saistītas ar pētījumiem un eksperimentālo izstrādi.

Svarīgi! Labuma guvēji no projekta īstenošanas galvenokārt ir primārie ražotāji lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē. Prioritāri projekta rezultātam ir jābūt ekonomiskai ietekmei uz projekta dalībnieku vai nozari – rezultātā tiek radīts produkts, pakalpojums vai tehnoloģija, kas pēc projekta īstenošanas tiek ieviests praksē vai ražošanā.

Jāņem vērā, ka iesniegto projektu īstenošanas termiņš ir pieci gadi pēc LAD lēmuma pieņemšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 30. jūnijam.

Atbalsta pasākuma nosacījumi un detalizēta informācija ir pieejama tīmekļa vietnē. Projektu pieteikumi jāiesniedz ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas palīdzību. Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Atbalsts pieejams saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam nosacījumiem.