Vistas, mājputni

LAD aicina veidot projektu pieteikumus, lai saņemtu atbalstu investīcijām pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos" divos apakšpasākumos.

No 2023. gada 14. jūlija līdz 14. augustam lauksaimniecības pakalpojumu otrā līmeņa kooperatīvajām sabiedrībām jeb kooperatīvo sabiedrību apvienībām piena nozarē iespējams pieteikties atbalstam "Ieguldījumiem materiālajos aktīvos". Kopējais finansējums ir viens miljons eiro, tas nav dalīts pa LAD Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm.

No 2023. gada 14. augusta līdz 14. septembrim lauku saimniecības putnkopības vai cūkkopības nozarēs var pretendēt uz “Atbalstu ieguldījumiem lauku saimniecībās". Finansējums divpadsmit miljoni eiro apmērā nav sadalīts pa LAD Reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm. Atbalstu var saņemt par ieguldījumiem, kas saistīti ar jaunu būvju būvniecību un esošo būvju pārbūvi, novietošanu, ierīkošanu, atjaunošanu, uzlabojot dzīvnieku labturības apstākļus vai īstenojot lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs biodrošības pasākumus.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads no dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu. Ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – termiņš ir viens gads un seši mēneši, bet ne ilgāk par 2025. gada 1. augustu.

Pasākumu nosacījumi un detalizētāka informācija pieejama dienesta tīmekļvietnes sadaļā: Atbalsta veidi - Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tālrunis uzziņām: +371 67095000.

Projektus var īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstu.