Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz nākamā gada 30.jūnijam un pretendentiem tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina pamatojums.

Atbalsta summa ir atkarīga no:

 • atbalsta veida, uz kuru pretendē;
 • platības, kura pieteikta atbalstam vai lauksaimniecības dzīvnieku skaita;
 • atbalstam deklarētajiem kultūraugiem, kas tiek audzētas apsaimniekotajā LIZ;
 • iespējamajiem atbalsta apjoma samazinājumiem;
 • atbalsta likmes, kura tiek noteikta par 1 ha attiecīgā kultūrauga vai par konkrēto dzīvnieku.

 Atbalsta apjoma samazinājumi:

1.Par atbalsta saņemšanas nosacījumu neievērošanu:

1.1. Par platības pārdeklarāciju katrā platību atbalsta veidā rēķina kultūraugu grupu līmenī (t.i., par platībām, par kurām saņem tādu pašu likmi).

1.1. Atbalsta apjoma samazinājums par platības pārdeklarāciju

1.1.1. Platības pārdeklarācija - BSA pār platībām (SAP, SKC, SSK, SSA, SLS, SMI, SVR, SDA, SAU), BLA un Agrovides maksājumiem (BDUZ, VSMD, SVIN, RLZP):

Deklarētās un noteiktās platības starpība Piemērojamais sods
Līdz 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu
3,01 % - 20,00 % vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums  vienāds ar pārdeklarētās platības divkāršu apjomu
20,01 % - 50,00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

1.1.2. Platības pārdeklarācija - VPMJAL, NIM

Deklarētās un noteiktās platības starpība Sods
0% - 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu
No 3,01 % vai vairāk par 2 ha

pārdeklarētie ha x 1,5, bet nepārsniedzot deklarēto platību

Arī pēc jaunās sodu sistēmas var izveidoties trīsgadīgā sankcija. Ja to nevarēs segt no kārtējā gada maksājumiem, to ieturēs 3 gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem.

"Dzeltenā kartīte" ir soda samazinājums par 50% par pirmo konstatēto pārdeklarāciju VPM, JAL vai NIM, ja pārdeklarētā platība ir lielākā par 3% vai 2 ha, bet nepārsniedz 10%:

"Dzeltenās kartītes" piemērošana:

 • "dzelteno kartīti" piešķir tikai vienu reizi;
 • pārdeklarāciju rēķina vienas shēmas ietvaros;
 • ja nākamajā gadā atkārtoti konstatēs pārdeklarāciju tam pašam atbalsta veidam, tad sodu piemēros pilnā apmērā un lauksaimniekam būs jāatmaksā arī iepriekšējā gadā neieturētais sods;
 • ja pārdeklarāciju atkārtoti konstatēs tikai aiznākamajā gadā, lauksaimniekam nebūs jāatmaksā "dzeltenās kartītes" ietvaros nepiemērotais sods.

Detalizēta informāciju par atbalsta apjoma samazinājumiem saistībā ar pārdeklarācijām.

1.2. ZAL maksājuma samazinājuma aprēķins

Nosacījums Samazinājums (S), ha
Kultūraugu dažādošana
Nav izpildīts galvenā kultūrauga nosacījums, ja jānodrošina vismaz 2 kultūraugi S1 = (A - B) * 2
Nav izpildīts galvenā kultūrauga nosacījums, ja jānodrošina vismaz 3 kultūraugi S2 = (A - B)
Nav izpildīts 2 galveno kultūraugu nosacījums, ja jānodrošina vismaz 3 kultūraugi S3 = (C - D) * 5
Ja trīs gadus (nav jābūt pēc kārtas) nav izpildīta KD prasība, tad ceturtajā gadā aprēķinātā KD samazinājuma platība jāreizina ar 2

S4 = (S1) * 2 vai

S4 = (S2 + S3) * 2

Ekoloģiski nozīmīga platība
Nav izpildīts ENP nosacījums S5 = (E - F) * 10
Ja trīs gadus (nav jābūt pēc kārtas) nav izpildīta ENP prasība, tad ceturtajā gadā aprēķinātā ENP samazinājuma platība jāreizina ar 2 S6 = S5 * 2
Aizsargājamie ekoloģiski jutīgie ilggadīgie zālāji
Ilggadīgo zālāju platības ir pārveidotas vai uzartas S7 = pārveidotā/ uzartā platība

A – noteiktā platība galvenajam kultūraugam (ha); B – prasītā platība galvenajam kultūraugam (ha); C – noteiktā platība diviem galvenajiem kultūraugiem (ha); D – prasītā platība diviem galvenajiem kultūraugiem (ha); E – prasītā ENP platība (ha); F – noteiktā ENP platība (ha).

1.3. Zaļināšanas maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana.

Starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas Piemērojamais sods Soda ierobežojumi 2022.gadā
0 % - 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu -
3,01 % - 20,00 % vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums, kas vienāds ar aprēķinātās platību starpības divkāršu apjomu aprēķināto sodu dala ar 4 un tas nedrīkst pārsniegt 25 % no platības, kas noteikta ZAL maksājumam
20,01 % - 50,00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināts papildu sods

1.4. Samazinājums par dzīvnieku pārdeklarāciju

Konstatētās neatbilstības Neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa Atbalsta apjoma samazinājums
No 1 līdz 3 dzīvniekiem, kas identificējami % daļa = neatbilstošo dzīvnieku skaits /
atbilstošo dzīvnieku skaits
samazinājumu nepiemēro
Vairāk nekā 3 dzīvniekiem, kas identificējami vai vismaz 1 dzīvniekam, kas nav identificējams līdz 20.00 % par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 20.01 līdz 30.00 % par divkāršu aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 30.01 % līdz 50.00 % atbalstu nepiešķir
vairāk par 50.00 % atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

2. Par novēlotu Vienotā iesnieguma iesniegšanu pēc kārtējā gada 23.maija, bet ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam tiek piemērots 1% atbalsta samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Samazinājumu sāk piemērot jau ar 24.maiju.

(2022.g. termiņš Vienotā iesnieguma iesniegšana bez samazinājuma piemērošanas ir 23.maijs, sākot ar 24.maiju piemēro attiecīgo samazinājuma %.)

3. Par visu apsaimniekoto LIZ platību nedeklarēšanu:

Nedeklarētās platības apjoms (%)

Samazinājums

0% – 3,00% (ieskaitot)

netiek piemērots

3,01% – 30,00% (ieskaitot)

1% apmērā no atbalsta apjoma

30,01% – 50,00% (ieskaitot)

2% apmērā no atbalsta apjoma

Vairāk par 50%

3% apmērā no atbalsta apjoma

4. Par LAP nosacījumu pārkāpumiem:

Piemēram: Ja pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" nozarei vai jomai (piemēram, lopkopības jomas piena lopkopības nozarē) tiks noteikts atkārtots pārejas periods, kārtējā gadā atbalsts tiks atteikts par 5% .

5. VPM samazinājums:

VPM summai, ko lauksaimniekam attiecīgajā kalendārajā gadā paredzēts piešķirt un kas pārsniedz 150 000 EUR, piemēro samazinājumu. Samazinājumu 5 % apmērā piemēro summas daļai, kas pārsniedz 150 000 EUR.

Lauksaimniekiem ir iespēja līdz 01.10.2022. LAD iesniegt deklarāciju par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar  lauksaimniecisko darbību, kā arī algas nodokli, valsts  sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un attiecīgo summu atskaitīt no aprēķinātā VPM, tādējādi daļēji vai pilnībā izvairoties no VPM samazinājuma.

VPM samazinājuma atvieglojumu piemēro tikai par to summu, ko veido darba algas, kas izmaksātas par lauksaimniecisko darbību. Tādēļ saimniecībā jāveic grāmatvedības uzskaite, kurā nodrošina:

 • atsevišķu darbinieku darba laika uzskaiti saistībā ar lauksaimnieciskās darbības veidiem;
 • informāciju par darba algu aprēķinu, t.sk. piemēroto algas likmi lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības veikšanai;
 • uzskaiti par faktiski izmaksāto darba algu iepriekšējā kalendarajā gadā;
 • uzskaiti par iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Ja nodarbinātā pienākumi saistīti gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību, tā darba algai piemērojamos atvieglojumus aprēķina proporcionāli darba algas apmēram par katru darbības veidu.

Piemērs VPM samazinājums

Atbalsts Aprēķinātais VPM, EUR VPM SAMAZINĀJUMS   VPM pēc samazinājuma piemērošanas, EUR
summa EUR, kas pārsniedz 150 000 EUR un kurai jāpiemēro samazinājums VPM 5% samazinājums, EUR
VPM 200 000 200 000 - 150 000 = 50 000 50 000 x 5% = 2500 200 000 -2500 = 197 500

6. Par SA neatbilstībām:

 Par kalendārā gada ietvaros konstatētu SA neatbilstību, to izvērtējot, piemēro atbalsta apjoma samazinājumu kārtējā gada Vienotajam iesniegumam vai izsaka brīdinājumu. Ikvienu pārkāpumu vērtē pēc četriem pamatkritērijiem. Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētas neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos.

Konstatētais pārkāpums Atbalsta samazinājums, %
Konstatētais pārkāpums pirmajā reizē pēc izvērtējums - 1 %, 3 %, vai 5 %
Atkārtoti konstatēts pārkāpums trīs gadu laikā 1) līdz 15 % (iepriekš piemērotais samazinājums x 3)
Tīšs pārkāpums 2) 20 % līdz 100 % (ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt atbalstu arī nākamajā gadā)

1) turpmāku prasības neievērošanu uzskatīs par tīšu pārkāpumu;

2) pārkāpums, kurš rada apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli zaudējumi vai papildus izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas.

7. Finanšu disciplīna:

Finanšu disciplīna ir ieturējums, ko ietur no ES tiešo maksājumu summas, lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. ES Komisijai vēlākais līdz kārtējā gada 1.decembrim jānosaka pielāgotā tiešo maksājumu korekcijas likme. Rezerves summa, kas netiks izmantota, tiks atgriezta tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu kārtējā gadā.

2021.gadā tika noteikta korekcijas likme 1,658907 % un tā attiecās uz tiešo maksājumu saņēmēju summām (neatskaitot SA sankcijas), kas pārsniedza 2000 EUR. 

Piemērs:

Atbalsts Aprēķinātais atbalsts, EUR FINANŠU DISCIPLĪNA Izmaksājamais atbalsts, EUR
Summa EUR, kas pārsniedz 2 000 EUR un kurai jāpiemēro finanšu disciplīna Summa, par kādu jāsamazina ES TM, EUR
ES TM 7 000 7 000 - 2 000 = 5 000 5 000 * 1,658907 % % = 82,95 7 000 - 82,95 = 6 917,05

8. VPM lineārais samazinājums

2021.gadā VPM likmei tiek piemērots lineārā samazinājuma koeficients.

VPM tas tika noteikts 0.9913 apmērā, attiecīgi VPM likme pēc lineārā samazinājuma koeficienta piemērošanas ir  95.73975 EUR/ha (96.58 x 0.9913).

Atsevišķiem atbalsta veidiem maksājums tiek samazināts, piemērojot samazinājuma koeficientu, ja kārtējā gadā valsts līmenī tiek pārsniegts pieejamais finansējums vai noteikts references apjoms. Samazinājuma koeficienti tiek publicēti “Latvijas Vēstnesī” un LAD mājas lapā.

1. Platības pārdeklarācijas samazinājums

1.1. Atbalsta veidiem - BSA par platībām (SAP, SKC, SSK, SSA, SLS, SMI, SVR, SDA, SAU), BLA un Agrovides maksājumiem (BDUZ, VSMD, SVIN, RLZP) saglabājas līdzšinējā sodu sistēma par platību pārdeklarāciju.

Deklarētās un noteiktās platības (pārdeklarētās platības) starpība Piemērojamais sods
Līdz 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nav
No 3,01 % līdz 20,00 % vai vairāk par 2 ha pārdeklarētie ha x 2
No 20,01 % līdz 50,00 % atbalstu nepiešķir
Vairāk par 50,01 %

atbalstu nepiešķir, ka arī tiek aprēķinātā trīsgadīgā sankcija

(pārdeklarētā platība x likme)

   1.1.1. piemērs: noteiktās platības samazinājums par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu

SVR deklarētā platība 100 ha
Pārbaudē uz vietas faktiski noteiktā platība 90 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 100 ha - 90 ha = 10 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 10 / 90 x 100% = 11,11%
Pārdeklarētās platības apjoms ir 11,11%, kas ir lielāks par 3%, bet nepārsniedz 20% un noteiktā platība tiek samazināta par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu 2 x 10 ha = 20 ha
Apmaksātās platības aprēķins 90 ha - 20 ha = 70 ha
SVR apjoms, ja SVR likme ir 20 EUR/ ha 70 ha x 20 EUR = 1400 EUR

   1.1.2. piemērs: Trīsgadīgās sankcijas piemērošana

SVR deklarētā platība 180 ha
Pārbaudē uz vietas faktiski noteiktā platība 110 ha
Pārdeklarētā platība 180 ha - 110 ha = 70 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 70 / 110 x 100 % = 63,64 %
Pārdeklarētās platības apjoms ir 63,64%, kas ir lielāks par 50% un kārtējā gadā atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta soda sankcija
Soda sankcijas aprēķins, ja SVR likme ir 20 EUR/ha 70 ha x 20 EUR = 1400 EUR
Atbalsta pretendentam noteiktā trīsgadīgā sankcija tiks ieturēta trīs kalendāro gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem un kopējā ieturētā summa nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru, t.i., 1400 EUR

1.2. Savukārt atbalsta veidiem - VPM, JAL un NIM tiek ievesta jauna sistēma par platību pārdeklarāciju.

Deklarētās un noteiktās platības (pārdeklarētās platības) starpība Sods
Līdz 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nav
No 3,01 % vai vairāk par 2 ha

pārdeklarētie ha x 1,5, bet nepārsniedzot deklarēto platību

Arī  pēc jaunās sodu sistēmas var izveidoties trīsgadīgā sankcija. Ja to nevarēs segt no kārtējā gada maksājumiem, to ieturēs 3 gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem

Atbalstiem VPM, JAL vai NIM ir paredzēts soda samazinājums par pirmo konstatēto pārdeklarāciju, ja tā ir robežās no 3,01% līdz 10% -  “dzeltenā kartīte”:

 • "dzelteno kartīti" piešķir tikai vienu reizi; 
 • pārdeklarāciju rēķina vienas shēmas ietvaros: iespējams, ka vienā gadā “dzeltenā kartīte” tiek piešķirta VPM, bet nākamajā gadā – JAL; 
 • piešķirot “dzelteno kartīti”, aprēķināto sodu samazina par 50% par pirmo konstatēto pārkāpumu attiecīgajam atbalsta veidam (skat. 1.2.1.piemēru); 
 • ja nākamajā gadā atkārtoti konstatē pārdeklarāciju tam pašam atbalsta veidam, tad sodu piemēros pilnā apmērā un lauksaimniekam būs jāatmaksā arī iepriekšējā gadā neieturētais sods (skat. 1.2.2.piemēru). 
 • ja pārdeklarāciju atkārtoti konstatēs tikai aiznākamajā gadā, tad lauksaimniekam nebūs jāatmaksā “dzeltenās kartiņas” ietvaros nepiemērotais sods;
 • ja pārdeklarācija ir lielāka par 10 %, tad “dzelteno kartīti” nepiemēro;
 • arī pēc jaunās sodu sistēmas lauksaimniekam var izveidoties parāds. Ja parādu nevarēs segt no kārtējā gada maksājumiem, tas tiks ieturēts 3 gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem (skat. 1.2.3.piemēru). 

1.2.1. piemērs: VPM pārdeklarācija konstatēta pirmo reizi: 

VPM deklarētā platība 10 ha
Noteiktā platība 9,2 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 10 ha - 9,2 ha = 0,8 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 0,8 / 9,2 x 100% = 9 %

 

Vecās un jaunās sodu sistēmas salīdzinājums
VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2021.gadā (piemērojot "dzelteno kartīti")
0,8 ha x 2 = 1,6 ha  0,8 ha x 1,5 = 1,2 ha x 50 % = 0,6 ha
Apmaksātās platības aprēķins:
9,2 ha - 1,6 ha = 7,6 ha

 Apmaksātās platības aprēķins:

9,2 ha - 0,6 ha = 8,60 ha

1.2.2. piemērs: VPM pārdeklarācija konstatēta atkārtoti

VPM deklarētā platība 10 ha
Noteiktā platība 9,5 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 10 ha - 9,5 ha = 0,5 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 0,5 / 9,5 x 100 % = 5 %

 

Vecās un jaunās sodu sistēmas salīdzinājums
VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2021.gadā ("dzelteno kartīti" atkārtoti nepiemēro)
0,5 ha x 2 = 1 ha 0,5 ha x 1,5 = 0,75 ha

Apmaksātās platības aprēķins:

9,5 ha - 1 ha = 8,5 ha

Apmaksātās platības aprēķins:

 1. 9,5 ha - 0,75 ha = 8,75 ha
 2. jāatmaksā 2020.gadā neieturētais administratīvais sods par 0,6 ha

1.2.3. piemērs: liela VPM pārdeklarācija

VPM deklarētā platība 10 ha
Noteiktā platība 4 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 10 ha - 4 ha = 6 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 6 / 4 x 100 % = 150 %

 

Vecās un jaunās sodu sistēmas salīdzinājums
VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2021.gadā
Atbalstu nepiešķir Atbalstu nepiešķir

soda sankcijas aprēķins:

6 ha x likme

soda sankcijas aprēķins:

4 ha - 6 ha x 1,5 = -5 ha x likme

2. Samazinājums par dzīvnieku pārdeklarāciju

Konstatētās neatbilstības Neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa Atbalsta apjoma samazinājums
No 1 līdz 3 dzīvniekiem % daļa = neatbilstošo dz. skaits / atbilstošo dz. skaits samazinājumu nepiemēro
Vairāk nekā 3 dzīvniekiem līdz 20,00% par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 20,01 līdz 30,00% par divkāršu aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 30,01 līdz 50,00% atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00% atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

2.1.piemērs: ja neatbilstības konstatētas ne vairāk kā trim dzīvniekiem

Kopējais deklarēto dzīvnieku skaits 5
Atbilstošo dzīvnieku skaits 3
Neatbilstošo dzīvnieku skaits 2
Neatbilstošo dzīvnieku procentuālās daļas aprēķins = neatbilstošo dzīvnieku skaits / atbilstošo dzīvnieku skaits 2 / 3 x 100 = 66,67 %
Atbalsta apjoms pirms samazinājuma, ja likme ir 100 EUR par dzīvnieku 3 x 100 EUR = 300 EUR
Ja neatbilstības konstatētas uz ne vairāk kā trim dzīvniekiem, atbalsta apjomu samazina par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
 Atbalsta apjoms = (atbalsta apjoms pirms samazinājuma - (atbalsta apjoms pirms samazinājuma x 66.67 %)) 300 - (300 x 66,67%) = 300 - 200,01 = 99,99 EUR 

2.2.piemērs: ja neatbilstības konstatētas vairāk nekā trim dzīvniekiem un iek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

Kopējais deklarēto dzīvnieku skaits 11
Atbilsotšo dzīvnieku skaits 7
Neatbilstošo dzīvnieku skaits 4
Neatbilstošo dzīvnieku procentuālās daļas aprēķins = neatbilstošo dzīvnieku skaits / atbilstošo dzīvnieku skaits 4 / 7 = 57,14 %
Ja aprēķinātā neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa pārsniedz 50%, tad atbalsts netiek piešķirts un tiek aprēķināts papildus sods - trīsgadīgā sankcija
 Trīsgadīgās sankcijas aprēķins, ja likme ir 100 EUR par dzīvnieku = (deklarēto dzīvnieku skaits - atbilstošo dzīvnieku skaits) x likme  (11 - 7) x 100 EUR = 4 x 100 EUR = 400 EUR 
Atbalsta pretendentam noteiktā trīsgadīgā sankcija tiks ieturētā trīs kalendāro gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem un kopējā ieturētā summa nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru, t.i., 400 EUR

Zaļināšanas (ZAL) maksājuma samazinājums, ja netiek ievērota kultūraugu dažadošana, ekoloģiski nozīmīga platība (ENP) izveidošana / uzturēšana, ilggadīgo zālāju saglabāšana

Zaļināšanas maksājuma aprēķins, ja netiek ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/ uzturēšana

Starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas Piemērojamais sods Soda ierobežojumi 2022.gadā
0% - 3,00%, bet ne vairāk par 2 ha nepiemēro samazinājumu -
3,01% - 20,00% vai vairāk par 2 ha atbalsta samazinājums, kas vienāds ar aprēķinātās platību starpības divkāršu apjomu aprēķināto sodu dala ar 4 un tas nedrīkst pārsniegt 25% no platības, kas noteikta ZAL maksājumam
20,01% - 50,00% atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00% atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināts papildu sods

Piemērs: Ja saimniecībā netiek nodrošināta ne kultūraugu dažādošanas prasība, ne ENP izveidošana/uzturēšana un starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas, ir lielāka par 50%, bet trīsgadīgā sankcija neizveidojas

1. Saimniecības raksturojums  
Kultūraugs Noteiktā aramzemes platība Noteiktā ENP
kvieši 76 ha -
mieži 20 ha -
bietes 4 ha -
KOPĀ 100 ha 0 ha
2. ZAL prasību ievērošana  
ZAL prasība Kultūraugu dažādošana ENP
 Nosacījums saimniecībai  vismaz 3 kultūraugi, kur galvenais ne vairāk kā 75% no noteiktās aramzemes, bet divi galvenie kultūraugi kopā ne vairāk kā 95% no noteiktās aramzemes  ENP jāatbilst vismaz 5% no noteiktās aramzemes
   Izpilde saimniecībā

 Galvenais kultūraugs (≤ 75%):

 • prasītā platība ≤ 75 ha;
 • noteiktā platība = 76 ha (t.i. 76%)
 • prasītā ENP ≥ 5 ha;
 • noteiktā ENP = 0 ha (0%)  

 Divi galvenie kultūraugi kopā (≤ 95%):

 • prasītā platība ≤ 95 ha;
 • noteiktā platība = 96 ha (t.i. 96%)
 NAV IZPILDĪTA  NAV IZPILDĪTA
3. Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/uzturēšana
 Rādītājs Kultūraugu dažādošana  ENP 
 Starpības aprēķins
 • galvenais kultūraugs: 76 ha - 75 ha = 1 ha 
 • divi galvenie kultūraugi: 96 ha - 95 ha = 1 ha
 5 ha - 0 ha = 5 ha
 Samazinājuma aprēķins
 • galvenais kultūraugs: 1 ha 
 • divi galvenie kultūraugi: 1 ha x koeficients 5 = 5 ha
 • kopējais samazinājums: 6 ha
 5 ha x koeficients 10 = 50 ha
4. ZAL platības samazinājuma aprēķins   
4.1. ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1)    100 ha
 • samazinājums par kultūraugu dažādošanas neievērošanu  
 6 ha
 • samazinājums par ENP prasības neievērošanu  
 50 ha
4.2. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)  44 ha
4.3. Starpība starp platībām (1) un (2)    56 ha
4.4. Starpība ir lielāka par 50%    56 ha / 44 ha x 100 = 127 %
5. Administratīvā soda aprēķins:   
5.1. Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana)    44 ha
5.2. Papildu sods (aprēķinātā starpība)  56 ha
5.3. MAX administratīvais sods 2020.gadā (tas nevar pārsniegt 25% no platības (1) ,t.i., nevar pārsniegt 100 ha x 25% = 25 ha)    (44 ha + 56 ha) / 4 = 25 ha
6. ZAL maksājuma platības aprēķins   
6.1. Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz ZAL maksājumu (t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)) 44 ha
6.2. MAX administratīvais sods 2020.gadā - 25 ha
6.3. ZAL maksājuma platība 19 ha
7. ZAL maksājums lauksaimniekam, ja atbalsta likme ir 45 EUR/ ha 19 ha x 45 EUR = 855 EUR

II  Piemērs:  Ja saimniecībā nepieciešami vismaz 3 kultūraugi un ENP, bet netiek nodrošināta ne kultūraugu dažādošanas prasība, ne ENP izveidošana/uzturēšana un starpība starp ZAL maksājumam noteikto platību un platību, kas aprēķināta pēc samazinājumu piemērošanas, ir lielāka par 50% un jāpiemēro trīsgadīgā sankcija

1. Saimniecības raksturojums  
Kultūraugs Noteiktā aramzemes platība Noteiktā ENP
kvieši 120 ha Dīķi 1 ha x koeficients 1,5 = 1,5 ha
KOPĀ 120 ha 1,5 ha
2. ZAL prasību ievērošana
ZAL prasība Kultūraugu dažādošana ENP
 Nosacījums saimniecībai  vismaz 3 kultūraugi, kur galvenais ne vairāk kā 75% no noteiktās aramzemes, bet divi galvenie kultūraugi kopā ne vairāk kā 95% no noteiktās aramzemes  ENP jāatbilst vismaz 5% no noteiktās aramzemes
   Izpilde saimniecībā

 Galvenais kultūraugs (≤ 75%):

 • prasītā platība ≤ 90 ha;
 • noteiktā platība = 120 ha (100 %)
 • prasītā ENP ≥ 6 ha;
 • noteiktā ENP = 1,5 ha (1,25 %)  

 Divi galvenie kultūraugi kopā (≤ 95 %):

 • prasītā platība ≤ 114 ha;
 • noteiktā platība = 120 ha (100%)
 NAV IZPILDĪTA  NAV IZPILDĪTA
   3.Platības noteikšana, kurā nav ievērota kultūraugu dažādošana un ENP izveidošana/uzturēšana
 Rādītājs  Kultūraugu dažādošana  ENP
 Starpības aprēķins
 • galvenais kultūraugs: 120 ha - 90 ha = 30 ha
 • divi galvenie kultūraugi: 120 ha - 114 ha = 6 ha
 6 ha - 1,5 ha = 4,5 ha
 Samazinājums aprēķins  
 • galvenais kultūraugs: 30 ha
 • divi galvenie kultūraugi: 6 ha x koeficients 5 = 30 ha
 • kopējais samazinājums: 60 ha 
 4,5 ha x koeficients 10 = 45 ha
  4. ZAL platības samazinājuma aprēķins
  4.1. ZAL platība pirms samazinājuma piemērošanas (1) 120 ha
 • samazinājums par kultūraugu dažādošanas neievērošanu  
60 ha
 • samazinājums par ENP prasības neievērošanu  
45 ha 
4.2. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2)   15 ha 
4.3. Starpība starp platībām (1) un (2) 105 ha 
4.4. Starpība ir lielāka par 50%   105 ha / 15 ha x 100 = 700 % 
5. Administratīvā soda aprēķins:   
  5.1. Administratīvais sods (atbalsta nemaksāšana)  15 ha
  5.2. Papildu sods (aprēķinātā starpība)  105 ha
  5.3. MAX administratīvais sods 2020.gadā (tas nevar pārsniegt 25% no platības (1),t.i., nevar pārsniegt 120 ha x 25% = 30 ha)  (15 ha + 105 ha) / 4 = 30 ha
 6. ZAL maksājuma platības aprēķins  
  6.1. Platība, par kuru bija tiesības pretendēt uz ZAL maksājumu (t.i. ZAL platība pēc samazinājuma piemērošanas (2))  15 ha
  6.2. MAX administratīvais sods 2020.gadā  - 30 ha
  6.3. ZAL maksājuma platība  - 15 ha
  7. Trīsgadīgās sankcijas aprēķins, ja likme ir 45 EUR/ha  - 15 ha x 45 EUR = - 675 EUR
   Ja sodu nevar segt no kārtējā gada maksājumiem, atbalsta pretendentam noteiktā trīsgadīgā sankcija tiks ieturēta trīs kalendāro gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem un kopējā ieturētā summa nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru, t.i., 675 EUR.

Par SA neatbilstībām:

SA prasības lauksaimniekam ir jāievēro visa kalendārā gada laikā, līdz ar to maksājums var tikt samazināts par pārkāpumiem attiecīgajā kalendārajā gadā, kas konstatēti pirms lauksaimnieks iesniedzis attiecīgā gada maksājumu iesniegumu.

Par kalendārā gada ietvaros konstatētu SA neatbilstību, to izvērtējot, piemēro atbalsta apjoma samazinājumu kārtējā gada Vienotajam iesniegumam vai izsaka brīdinājumu. Ikvienu pārkāpumu vērtē pēc četriem pamatkritērijiem - aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētas neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos.

Konstatētais pārkāpums Atbalsta samazinājums, %
Konstatētais pārkāpums pirmajā reizē pēc izvērtējums - 1%, 3% vai 5%
Atkārtoti konstatēts pārkāpums trīs gadu laikā 1) līdz 15% (iepriekš piemērotais samazinājums x 3)
Tīšs pārkāpums 2)

20% līdz 100%

(ārkārtējos gadījumos pretendentam nebūs tiesības saņemt atbalstu arī nākamajā gadā)

1) turpmāku prasības neievērošanu uzskatīs pat tīšu pārkāpumu;

2) pārkāpums, kurš rada apdraudējumu sabiedrības un dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli zaudējumi vai papildus izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas.

1. Vienotā platības maksājuma (VPM) samazinājums:

VPM summai, ko lauksaimniekam attiecīgajā kalendārajā gadā paredzēts piešķirt un kas pārsniedz 150 000 EUR, piemēro samazinājumu. Samazinājumu 5% apmērā piemēro summas daļai, kas pārsniedz 150 000 EUR.

Piemērs VPM samazināšanai:

Atbalsts Aprēķinātais VPM, EUR VPM SAMAZINĀJUMS VPM pēc samazinājuma piemērošanas, EUR
summa, kas pārsniedz 150 000 EUR un kurai jāpiemēro samazinājums VPM 5 % samazinājums, EUR
VPM 200 000 200 000 - 150 000 = 50 000 50 000 x 5 % = 2 500 200 000 - 2500 = 197 500

 Lauksaimniekiem ir iespēja līdz 2022.gada 1.oktobrim LAD iesniegt deklarāciju par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību, kā arī algas nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un attiecīgo summu atskaitīt no aprēķinātā VPM, tādējādi daļēji vai pilnībā izvairoties no VPM samazinājuma.

VPM samazinājuma atvieglojumu piemēro tikai par to summu, ko veido darba algas, kas izmaksātas par lauksaimniecisko darbību. Tādēļ saimniecībā jāveic grāmatvedības uzskaite, kurā nodrošina:

 • atsevišķu darbinieku darba laika uzskaiti saistībā ar lauksaimnieciskās darbības veidiem;
 • informāciju par darba algu aprēķinu, t.sk. piemēroto algas likmi lauksaimnieciskās un nelauksaimnieciskās darbības veikšanai;
 • uzskaiti par faktiski izmaksāto darba algu iepriekšējā kalendārajā gadā;
 • uzskaiti par iedzīvotāju ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu.

Ja nodarbinātā pienākumi saistīti gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību, tā darba algai piemērojamos atvieglojumus aprēķina proporcionāli darba algas apmēram par katru darbības veidu.

2. Finanšu disciplīna:

Lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē, tika ieviesta Finanšu disciplīna.

Finanšu disciplīna ir ieturējums, ko ietur no ES tiešo maksājumu summas, lai ES līmenī izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. ES Komisijai vēlākais līdz kārtējā gada 1.decembrim jānosaka pielāgotā tiešo maksājumu korekcijas likme. Rezerves summa, kas netiek izmantota, tiek atgriezta tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu gan kārtējā, gan iepriekšējā gadā.

Korekcijas likme attiecas uz tiešo maksājumu saņēmēju summām (neatskaitot savstarpējās atbilstības sankcijas), kas pārsniedz 2 000 EUR.

2021.gadā tika noteikta korekcijas likme 1,658907 % un tā attiecās uz TM saņēmēju summām (neatskaitot SA sankcijas), kas pārsniedza 2 000 EUR. 

Piemērs: Finanšu disciplīnas samazinājums 2021.gadā 

Atbalsts

Aprēķinātais

atbalsts, EUR

FINANŠU DISCĪPLĪNA

Izmaksājamais

atbalsts, EUR

summa, kas pārsniedz

EUR 2 000 un kurai

jāpiemēro finanšu disciplīna

summa, par kādu

jāsamazina

ES TM, EUR

ES TM

7 000

7 000 – 2 000 = 5 000

5 000 * 1,658907 % = 82,95

7 000 – 82,95 = 6917,05