Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA un EZF finansējuma saņēmējiem nodrošināt ELFLA un EZF projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA un EZF projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.