Termini

ĀCM
Āfrikas cūku mēris
ACM
Atsevišķais maksājums par cukuru
AKC
Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti
AKEL
Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par nokautiem vai eksportētiem liellopiem
ALA
Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām
ALM
Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem
APKV
Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par pienu
APL
Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām
ADSI
LAP pasākums "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi" (iepriekš - MLA)
ADI
ADSI aktivitāte "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi"
ASI
ADSI aktivitāte "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ietekmē specifiski ierobežojumi"
BLA
LAP pasākums "Bioloģiskā lauksaimniecība"
BDUZ
LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"
BI
Agrovides apakšpasākums "Buferjoslu ierīkošana"
BVZ
Bioloģiski vērtīgais zālājs
BSA
Brīvprātīgs saistītais atabalsts
BLAJ
BLA aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz biloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm"
BLAV
BLA aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu biloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes"
DV
Dzīvnieku vienības
DAP
Dabas aizsardzības pārvalde
ENP
Ekoloģiski nozīmīgās platības
EPS
Elektroniskā pieteikšanās sistēma
EK
Eiropas Komisija
ELFLA
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
EJZF
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds
ĢIS
Ģeogrāfiskā informācijas sistēma
ha
hektārs
IDIV
Agrovides apakšpasākums "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana"
IK
Ilgspējas kritēriji
IUB
Iepirkumu uzraudzības birojs
IKC
Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai
ILA
Īpašais atbalsts par liellopiem
IPKV
Īpašais atbalsts par pienu
ISA
Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošani
IAKS
Integrētā administrēšanas un kontroles sistēma
JAL
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem
k.k.
kultūras kods
KKI
Savstarpējās atbilstības kompetentā kontroles iestāde
LAD
Lauku atbalsta dienests
LDC
Lauksaimniecības datu centrs
LielV
Liellopu vienība
LIZ
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme
LĢIA
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
LLKC
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
LAF
Lauku attīstības fonds
LDGRS
Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana
LAP
Latvijas Lauku attīstības programma
LLN
SA neatbilstības kods, kas apzīmē nolaidības rezultātā konstatētu neatbilstību prasībai
LLT
SA neatbilstības kods, kas apzīmē tīšu pārkāpumu
LLVN
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi
MK
Ministru kabinets
MAD
Atbalsts par aveņu un zemeņu platībām
MLS
Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma
NIM
LAP pasākuma "Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi" aktivitāte "Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām"
NAP
Nacionālais attīstības plāns
PPG
Pastāvīgās pļavas un ganības
PVD
Pārtikas un veterinārais dienests
PPVA
Pārejas posma valsts atbalsts
RLZP
LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugaju lauks ziemas periodā"
RLP
Reģionālā lauksaimniecības pārvalde - LAD struktūrvienība, kas pilda LAD funkcijas noteikta reģiona teritorijā
SA
Savstarpējā atbilstība
STC
VSIA "Serifikācijas un testēšanas centrs"
SSG
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par slaucamām govīm
SKZ
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par kazām
SLM
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par liellopiem
SAI
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par aitām
SAP
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par proteīnaugiem
SKC
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem
SKC
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem
SSK
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem
SSA
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par par sertificētiem stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām
SLS
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu
SMI
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par miežiem
SVR
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par vasaras rapsi
SDA
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par dārzeņiem
SAU
Brīvprātīgais saistītais atbalsts par augļiem un ogām
SVIN
LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei"
THC
Tetrahidrokanabinols
VAAD
Valsts augu aizsardzības dienests
VID
Valsts ieņēmumu dienests
VMD
Valsts meža dienests
VPM
Vienotais platības maksājums
VVD
Valsts vides dienests
VK
Sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte"
VSMD
LAP pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā"
ZAL
Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi - zaļināšanas maksājums
ZM
Zemkopības ministrija
Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.