Statuss:
Noslēdzies
ELFLA un NAP logo

Nr. 18-00-A02001-000003

Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) , informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) lauku teritoriju attīstībai sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu LAP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Lauku atbalsta dienests projekta ietvaros nodrošina daudzveidīgu informēšanas darbības īstenošanu, t.sk., ELFLA publicitātes pasākumus.

Kopējais finansējums informēšanas darbības īstenošanai 2018.-2020.gadam: 119 385 EUR bez PVN

Projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, periods no 01.2018. - 12.2020.