Statuss:
Īstenošanā
ELFLA un NAP logo

Nr. 21-00-A02001-000009

Projekta mērķis: Lai veicinātu sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA), informēt sabiedrību plašā reģionālā pārklājumā par ELFLA līdzfinansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) lauku teritoriju attīstībai sniegtajām iespējām, pieejamajiem atbalsta veidiem un sasniegumiem, atbalstīt efektīvu un atbilstošu LAP pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai sasniegtu plānotos rezultātus pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, periods no 04.2021. - 12.2024.

“Common agricultural policy - Rural development" (Kopējā lauksaimniecības politika - Lauku attīstība)