Statuss:
Īstenošanā
ELFLA un NAP logo

Nr. 21-00-A02001-000007

Projekta mērķis: Atbalstīt un pilnveidot Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – LAP) pārvaldību, informēšanu un kontroli, lai nodrošinātu efektīvu programmas administrēšanu pārejas periodā.

Sasniedzamais rezultāts: Nodrošināta LAP pasākumu administrēšana saskaņā ar ES tiesību aktos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Projekta īstenošanas ilgums: 45 mēneši, periods no 04.2021. - 12.2024

“Common agricultural policy - Rural development" (Kopējā lauksaimniecības politika - Lauku attīstība)