Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Citi pakalpojumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Lauku atbalsta dienesta (LAD) E-Pieteikšanās sistēmā (EPS) pieejamais e-pakalpojums „Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP)”  ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c).

LAD EPS pakalpojums "Kultūraugu mēslošanas plāns" ir izstrādāts, balstoties uz LLKC metodiku un ņemot vērā ZM izdoto A. Kārkliņa un A. Ružas metodiku"Lauku kultūraugu mēslošanas normatīvi", kā arī MK 2014.gada 23.decembra noteikumus Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”

E-pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mēslošanas plāna izveidi, optimāli izlietojot klientam pieejamos mēslošanas līdzekļus, ņemot vērā vēlamās ražas apjomu, barības elementu bilances saglabāšanu augsnē, kā arī attiecīgajos normatīvajos aktos izteiktās prasības. 

Svarīgi!

E-pakalpojuma ietvaros izveidotajam kultūraugu mēslošanas plānam ir rekomendējošs raksturs. LAD neuzņemas nekāda veida atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies šī produkta vai tā jebkuras daļas pielietošanas rezultātā.