Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Biškopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Biedrība vai nodibinājums
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) eParaksts
  • Kārta atvērta
    • no 15.06.2024. līdz 15.07.2024.

Atbalsts tiek sniegts biškopības nozares līmenī, nevis kā tiešs cenu vai ienākumu atbalsts katram biškopim. Atbalsts ir pieejams tikai biškopības biedrībām vai nodibinājumiem intervences īstenošanas periodā un tikai par intervences veidā paredzētām darbībām vai pasākumiem.

Atbalsta finansējuma saņemšanas pretendents ir biedrība vai nodibinājums (turpmāk – atbalsta pretendents), kas reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par biedrību un nodibinājumu reģistrēšanu un atbilst šādiem kritērijiem:

  1. vismaz trīs gadus darbojas biškopības nozarē;
  2. intervences īstenošanai ir piesaistīts biškopības speciālists ar augstāko izglītību lauksaimniecībā (laukkopības, dārzkopības, lopkopības vai veterinārmedicīnas speciālists), kurš apguvis studiju kursu biškopībā, vai biškopības speciālists, kurš ieguvis vidējo profesionālo izglītību biškopībā, vai persona, kura augstākajā mācību iestādē ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības (mūžizglītības) programmu "Biškopība";
  3. iepriekšēja darbības pieredze biškopībā – teorētiskās un praktiskās apmācības pakalpojumu sniegšanā, profesionāli izglītojošo un informatīvo drukāto materiālu izdošanā, starptautiskajā sadarbībā ar profesionālajām biškopības organizācijām;
  4. pārstāv biškopības nozari un tās vajadzības, īstenojot intervences biškopju labā. Biškopības nozare ir pārstāvēta, ja atbalsta pretendenta biedru biškopju reģistrētais bišu saimju (stropu) skaits ir vismaz 10 procenti no kopējā valstī reģistrētā bišu saimju skaita atbilstoši Lauksaimniecības datu centra datiem pēc stāvokļa iepriekšējā gada 1. novembrī;
  5. ir iesaistīts ģenētisko resursu saglabāšanā, ilgtspējīgā izmantošanā un attīstībā biškopībā un ir izstrādājis atbilstošu ģenētisko resursu plānu.

Atbalsta iesniegumu iesniedz par vienu vai vairākām intervencēm biškopības nozarē, kuras plānots īstenot finanšu gadā.

Ja finanšu gadā ir plānots īstenot vairākas intervences, tad atbalsta iesniegumu iesniedz par katru intervenci atsevišķi.

Atbalsta iesniegumu iesniedz:

  1. līdz 2023. gada 20. aprīlim – par intervencēm, kuras plānots īstenot 2023. gada finanšu gadā laikposmā no 1. janvāra līdz 15. oktobrim;
  2. turpmāk katru gadu no 1. jūlija līdz 1. augustam – par intervencēm, kuras plānots īstenot finanšu gadā.