Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums Kooperatīvā sabiedrība
Iesniegšanas veids
eParaksts Klātiene
 • Kārta atvērta
  • 18.01.2024.-14.05.2024.

Uz Eiropas Savienības atbalstu par lauksaimniecības produktu tirgus informācijas un veicināšanas pasākumiem var pretendēt šādas organizācijas (piedāvātājas organizācijas):

 1. profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un pārstāv attiecīgās dalībvalsts attiecīgo nozari vai nozares, un jo īpaši starpnozaru organizācijas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 157. pantā, un grupas, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tās pārstāv nosaukumu, kurš ir aizsargāts saskaņā ar pēdējo minēto regulu un uz kuru attiecas minētā programma;
 2. Savienības profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas pārstāv attiecīgo nozari vai nozares Savienības līmenī;
 3. ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. un 156. pantā un kuras ir atzinusi kāda dalībvalsts;
 4. lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūras, kuru mērķis un darbība ir saistīta ar informācijas sniegšanu un lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu un kurām attiecīgā dalībvalsts uzticējusi skaidri noteiktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu šajā jomā; minētajām struktūrām jābūt veikušām likumīgu uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī vismaz divus gadus pirms datuma, kad publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas minēts Regulas Nr.1144/2014 8. panta 2. punktā.

Piedāvātājas organizācijas izstrādā informācijas un veicināšanas programmas, kas sastāv no saskaņotu pasākumu kopuma un ko īsteno ne mazāk kā viena, bet ne ilgāk kā triju gadu laikā.

Iesniegumus pieņem, vērtē un par ES finansējuma piešķiršanu vai noraidīšanu lemj Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA - the European Research Executive Agency).
Vienas dalībvalsts programmu administrēšanu un uzraudzību Latvijā veic Lauku atbalsta dienests. 
Daudzvalstu programmām (multi-programmām, ko iesniedz vismaz divas piedāvātājas organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm) izpildes administrēšanu un uzraudzību veic REA. 

Svarīgi!

Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA) ir publicējusi uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus 2024. gada veicināšanas kampaņām, gan vienas valsts (simple) programmām, gan daudzvalstu (multi) programmām: Skatīt

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2024.gada 14.maijs.

 1. 2016.gada programma (ENG)
 2. 2016. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS
 3. 2016. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - DAUDZVALSTU PROGRAMMAS
 4. 2016.gadā apstiprinātās programmas
 5. 2017.gada programma (ENG)
 6. 2017. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS
 7. 2017. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - DAUDZVALSTU PROGRAMMAS
 8. 2017.gadā apstiprinātās programmas
 9. 2018.gada programma (ENG)
 10. 2018. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS
 11. 2018. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS - DAUDZVALSTU PROGRAMMAS
 12. 2018.gadā apstiprinātās programmas
 13. 2019.gada programma (ENG)
 14. 2019. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS - VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS
 15. 2019. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS - DAUDZVALSTU PROGRAMMAS
 16. 2019.gada apstiprinātās programmas 
 17. 2020.gada programma (ENG)
 18. 2020. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014
 19. 2020. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS DAUDZVALSTU PROGRAMMAS Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014 
 20. 2020.gada apstiprinātās programmas
 21. 2021.gada programma (ENG) 
 22. 2021. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014
 23. 2021. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS DAUDZVALSTU PROGRAMMAS Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014