Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība Cūkkopība Putnkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalstam var pieteikties, iesniedzot pieteikumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Atbalstam var pieteikties Lauku atbalsta dienesta klienti:

 • kuriem Lauksaimniecības datu centrā ir reģistrēts:
  • cūku ganāmpulks, par kuru katru mēnesi iesniegts kopsavilkums par dzīvnieku kustību iepriekšējā mēnesī, vai
  • mājputnu ganāmpulks;
 • kuri nodarbojas ar mikrozaļumu, dārzeņu vai dārzeņu stādu audzēšanu segtajās platībās.

Atbalstu piešķir, lai daļēji segtu šādu ražošanas resursu iegādes izmaksu pieaugumu saimniecībā:

 • dīzeļdegvielas;
 • elektroenerģijas;
 • kurināmā (gāze, šķelda, granulas, malka, kurināmā dīzeļdegviela u.c.);
 • minerālmēslojuma (tikai segto platību dārzeņkopības nozarē);
 • lopbarības, t.sk. lopbarības izejvielas (tikai cūkkopības un mājputnu audzēšanas nozarē).

Aprēķinot norādīto ražošanas resursu izmaksu pieaugumu, tiks salīdzināts laikposms no 2022.gada 1.februāra līdz 2022.gada 30.jūnijam ar laikposmu no 2021.gada 1.februāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Uz atbalstu vienlaicīgi var pieteikties par vairāku resursu izmaksām. Izņēmums – minerālmēslojuma iegādes izmaksas var pieteikt vienīgi segto platību dārzeņkopības nozarē, bet lopbarību – vienīgi cūkkopības un mājputnu audzēšanas nozarē.

Piesakoties atbalstam, atbalsta pretendents apņemas krīzes gadījumā iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku un nepārtraukt darbību nozarē, kurā tas pieprasa atbalstu, vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas. Ja atbalsta saņēmējs norādītajā laikā pārtrauc darbību, atbalsts būs jāatmaksā.

Iesniedzot pieteikumu, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā atbalsta pretendentam jānorāda prasītā informācija un jāpievieno maksājumus apliecinošie dokumenti katram ražošanas resursam, par ko pieprasa atbalstu, gan par 2022.gadu, gan par 2021.gadu.

SVARĪGI!

Izmaksu periods (rēķinu apmaksa) – atbalsta nosacījumi stingri paredz, ka atbalsta periods, par kuru tiek vērtēts izmaksu pieaugums, ir 2022.gada februāris – jūnijs. Tādējādi, nebūs iespēja iesniegt, piemēram, elektrības čeku par janvāri, kaut arī tas tika izrakstīts februārī. Jo atbalsta kontekstā svarīgs ir aspekts, ka resursa cena attiecas uz periodu, kad jau bija sācies Krievijas iebrukums Ukrainā. Tādēļ nevarēs iesniegt samaksu apliecinošu dokumentu par elektrību (un jebkuru citu no resursiem) janvārī, kaut arī samaksa veikta februārī. Savukārt, jūnija rēķinu, kas apmaksāts jūlijā, iesniegt varēs, jo jūnijs ietilpst atbalsta periodā.

Par lopbarības izejvielām (uzņēmums pats gatavo lopbarību un tiek iepirktas dažādas izejvielas lopbarības gatavošanai) – maksājumu apliecinošos dokumentus varēs iesniegt par visām tām izejvielām, kuras tiek izmantotas lopbarības gatavošanai. Un jāiesniedz būs katrs maksājuma dokuments, kas apliecinās attiecīgās izejvielas iegādi.

Pozīcija “kopējie saimnieciskās darbības ieņēmumi” – tajā ietverams gan neto apgrozījums, gan pārējie ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kuros saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu ir norādāmi dažādi citi ieņēmumi (piemēram, gūtā peļņa no ilgtermiņa ieguldījumu objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumi no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav norādīti postenī “Neto apgrozījums” vai citos attiecīgajos ieņēmumu posteņos un kas radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās. Vienlaikus gan vēršam uzmanību, ka, aizpildot atbalsta iesniegumu, ieņēmumos no cūkkopības, mājputnu audzēšanas un segto platību dārzeņkopības nozarēm arī ir norādāms valsts un Eiropas Savienības atbalsts, kas saņemts attiecībā uz šīm nozarēm.

Par rēķiniem un preču pavadzīmēm – pievienojot rēķinu vai preču pavadzīmi kā maksājumu apliecinošu dokumentu, papildus nav nepieciešams pievienot attiecīgo maksājumu uzdevuma izdruku no bankas.

Ja saimniecība pēc 2021.gada 30.jūnija tika pilnībā pārņemta un mainījās tās īpašnieks vai valdītājs (lietotājs), atbalstu var saņemt saimniecības pārņēmējs, pieteikumā papildus norādot informāciju par saimniecības pārņemšanu.

Atbalstu aprēķinās 70 % apmērā no katra attiecīgā ražošanas resursa izmaksu pieauguma.
Atbalstu nepiešķirs par to attiecīgā resursa kopējo nopirkto daudzumu 2022.gada laikposmā, kas pārsniedz 150 % no šī resursa kopējā nopirktā daudzuma 2021.gada laikposmā, bet attiecībā uz nopirkto lopbarību – par to lopbarības izmaksu daļu 2022. gada laikposmā, kas attiecināma uz nosacīto liellopu vienību skaitu virs 150 % no nosacīto liellopu vienību skaita 2021.gada laikposmā.

Papildus kompensācijas apjoms tiks koriģēts atbilstoši attiecīgās nozares gūto ieņēmumu daļai kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos un attiecīgās nozares gūto ieņēmumu daļai kopējos ieņēmumos no primārās lauksaimnieciskās darbības (skat. MK noteikumus).

Ja izmaksājamā atbalsta summa būs mazāka par 100 EUR vai izmaksu pieaugums būs negatīvs, tad atbalstu nepiešķirs.

Padomes 2022.gada 8.aprīļa Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.l pantā noteiktajos gadījumos atbalsta pretendentam atbalstu nepiešķirs, ja tas vai tā saistītās personas veic uzņēmējdarbību Krievijā. 

Saistītās personas tiks noteiktas atbilstoši Eiropas Komisijas regulas Nr.702/2014 1.pielikuma 3.panta 3.punktam.

Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts un atbalsts tiks izmaksāts līdz 2022.gada 30.septembrim.

Atbalsta kopējais apmērs ir 9 235 161 EUR. Ja aprēķinātā kopējā atbalsta summa pārsniegs pieejamo finansējumu, izmaksājamais atbalsts tiks proporcionāli samazināts.

Kopējā atbalsta summa vienam pretendentam, ieskaitot visas saistītās personas, nevar pārsniegt 840 000 EUR.

Ja aprēķinātā atbalsta summa saistīto personu grupai pārsniegs 840 000 EUR, izmaksājamā atbalsta summa saistītajām personām tiks samazināta proporcionāli tām aprēķinātajam atbalsta apmēram.