Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augļkopība Lopkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Zemnieku saimniecība Individuālais komersants Privātpersona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

 Atbalsts paredzēts:

  • augļu un ogu saimniecībām, lai segtu ekonomiskos zaudējumus, kas radušies 2023.gada pavasara sala un salnu postījumu dēļ;
  • lopkopības saimniecībām (piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu nozare), lai daļēji segtu lopbarības iegādes izmaksas.

Atbalstam var pieteikties no 2023.gada 9.novembra, iesniedzot iesniegumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (sadaļā Valsts atbalsts un pārskati, Valsts fondu projekti, Riska pārvaldība, Kredīt %):

  • līdz 21.novembrim – augļu un ogu audzētāji
  • līdz 1.decembrim - lopkopības saimniecības

Iesniedzot iesniegumu, saimniecībām jāapliecina, ka ekonomisko zaudējumu segšanai vai lopbarības iegādes izmaksu kompensēšanai nav saņemti citi atbalsti vai atlīdzības maksājumi.

Piesakoties atbalstam, lauksaimnieks apņemas nepārtraukt darbību vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas. Ja norādītajā laikā darbību pārtrauks, saņemtais atbalsts būs jāatmaksā!

Augļu un ogu audzētājiem atbalstu piešķir par 2023.gada pavasara salā un salnās cietušajām platībām, kuras dabā apsekoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori, nosakot cietušās platības postījumu intensitāti.

Uz lopkopības atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem Lauksaimniecības datu centrā  2023.gada 1.oktobrī ir reģistrēts piena vai gaļas liellopu, aitu, kazu vai zirgu ganāmpulks un dzīvnieki ir reģistrēti, apzīmēti un par tiem ir sniegta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu.

 Lopkopības saimniecībām atbalstu piešķir par nosacītajām liellopu vienībām un atbalsta pretendentam jāatbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  1. saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim ir vismaz par 20% mazāki nekā 75% no 2022.gadā deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības;
  1. saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības uz vienu vidējo nosacīto liellopu vienību periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim  ir vismaz par 20% mazāki nekā 75% no 2022.gadā deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu vidējo nosacīto liellopu vienību periodā;
  1. nosacīto liellopu vienību skaits attiecīgajā lopkopības nozarē 2023. gada 1. oktobrī ir samazinājies vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 2022. gada 1. oktobri;
  1. saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam, ir vismaz par 20% mazāki nekā 75% no 2022.gadā deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu kilogramu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam;
  1. saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību ir vismaz par 20% mazāki nekā 75 % no 2022.gadā deklarētajiem ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības uz vienu realizēto nosacīto liellopu vienību.

Ieņēmumos no lauksaimniecības neieskaita saņemtos atbalstus no Lauku atbalsta dienesta.

Dzīvnieks ir izaudzēts saimniecībā, ja līdz realizācijas dienai tas ir atradies audzētāja saimniecībā vismaz no 3 mēnešu vecuma vai tajā noturēts vismaz 6 mēnešus. Par realizācijas dienu uzskatāma diena, kad dzīvnieks ir pārvietots no audzētāja ganāmpulka uz citu ganāmpulku vai kautuvi vai izvests no valsts.

Informācija par kopējiem gūtajiem lauksaimniecības ieņēmumiem no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim jānorāda, ja tie samazinājušies vismaz par 20% pret 75% no 2022. gadā gūtajiem lauksaimnieciskās darbības ieņēmumiem.

 Ja samazinājums neveido vismaz 20 %, tad var sniegt operatīvos datus par 2022. un 2023. gada pirmo deviņu mēnešu ieņēmumiem attiecīgajā lopkopības nozarē.

Savukārt situācijā, ja atbalsta iesniegumā nenorādīs informāciju par ieņēmumiem, piešķirot atbalstu, Lauku atbalsta dienests vērtēs tikai Lauksaimniecības datu centra sniegtos datus par attiecīgā lauksaimnieka īpašumā esošo ganāmpulku un izmaiņām tajā.

Atbalsta kopējais apmērs ir 6 796 780 euro, no kuriem maksimāli 3 012 000 euro paredzēti augļu un ogu nozarei, bet atlikusī summa – lopkopības nozarei. Atbalsti tiks proporcionāli samazināti, ja aprēķinātā kopējā atbalsta summa pārsniegs pieejamo finansējumu.

Augļu un ogu kultūraugu atbalsta likmes noteiktas Ministru kabineta  07.11.2023. noteikumu Nr.641 “Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē” pielikumā.

Lopkopības atbalsta maksimālā likme ir 87,70 euro par vienu nosacīto liellopu vienību. Viens atbalsta pretendents lopkopības nozarē atbalstu var saņemt ne vairāk kā par 1000 nosacītajām liellopu vienībām.