Plānošanas periods
Pastāvīgie pakalpojumi
Programmas tips
Citi pakalpojumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Visas nozares
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)

De minimis ir atbalsts, kas netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu, un to drīkst izmaksāt pēc vienkāršotiem noteikumiem.

No 2019.gada 1.jūlija De minimis atbalsta uzskaite notiek elektroniski - visa informācija par Jūsu saņemto De minimis atbalstu, kā arī De minimis veidlapu veidošana, ir pieejama tikai jaunajā De minimis atbalsta uzskaites sistēmā. Sistēmai var piekļūt izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Ar sistēmas palīdzību atbalsta pretendents var saņemt informāciju par tam piešķirto De minimis atbalstu un sagatavot veidlapu, kas nepieciešama, lai varētu pieteikties De minimis atbalstam. Atbalsta sniedzējs pēc lēmuma pieņemšanas par De minimis atbalsta piešķiršanu ievada informāciju sistēmā.

Noteikumi ir saistoši uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu (darbības jomas noteiktas Komisijas regula  Nr.1408/2013 1.pantā), attiecas uz zvejniecību un akvakultūras nozari un saistoša visu nozaru uzņēmumiem (darbības jomas noteiktas Komisijas regula  Nr.1407/2013 1.pantā).

De minimis veids Atbalsts, kam tiek piemērots de minimis

Lauksaimniecības nozarei

  • Valstī pieejamais de minimis trīs fiskālo gadu laikā 20 224 450 EUR
  • Vienam vienotam uzņēmumam pieejamais de minimis trīs fiskālo gadu laikā 25 000 EUR

Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai lauksaimniecības produktu primārajam ražotājam par:

  • zemes iegādi,
  • vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegādei,
  • īstermiņa aizdevums apgrozāmo līdzekļu iegādei.

Zvejniecības nozarei

  • Valstī pieejamais de minimis trīs fiskālo gadu laikā 1 780 000 EUR
  • Vienam vienotam uzņēmumam pieejamais de minimis trīs fiskālo gadu laikā 40 000 EUR

Atbalsts daļējai kredītprocentu dzēšanai uzņēmuma, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai to produktu apstrādi

Vispārējā tautsaimniecība (nelauksaimnieciskais de minimis)

  • Vienam vienotam uzņēmumam pieejamais de minimis trīs fiskālo gadu laikā 300 000 EUR