Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Atbalsts ražošanai Pārstrāde
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Kārta atvērta
  • Atbalstam var pieteikties līdz 15.decembrim.
 • Atbalsta kopējais apmērs
  • 503 366,50 EUR

Pasākuma mērķis ir mazināt negatīvās ekonomiskās sekas un novērst likviditātes trūkumu lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, ko izraisījusi Krievijas agresija pret Ukrainu.

Atbalsta pretendents ir reģistrēts vai atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē.

Svarīgi!

Ministru kabineta 7.jūlija noteikumos Nr. 420 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē21.2 punkts par dabasgāzes vai elektroenerģijas gala cenas pieaugumu  par vairāk nekā 200 procentiem ir kvalificēšanas kritērijs, kurš norāda, ka dabasgāzes vai elektroenerģijas cena atbalsta pretendentam atbalsta periodā ir dubultojusies atbilstoši Eiropas Komisijas 2022.gada 22.augusta lēmumam Nr. SA.103707 (2022/N).


Piesakoties pasākumam, papildus iesniegumam būs nepieciešams iesniegt zvērināta revidenta ziņojums, apliecinot datu patiesumu. Zvērināta revidenta ziņojumā obligāti jānorāda:

 • pasākumā Atbalsts Iepakojuma un/vai energoresursu izmaksu pieauguma vai Atbalsts EBIT samazinājuma segšanai norāda informāciju saskaņā ar Noteikumu Nr.420 17.3. apakšpunktu, pielikumā pievienojot Atbalsta aprēķinu;
 • pasākumā Atbalsts dabasgāzes un/vai elektroenerģijas cenu pieauguma segšanai norāda informāciju saskaņā ar Noteikumu Nr.420 21.2. un 23. apakšpunktiem, pielikumā pievienojot Atbalsta aprēķinu.
 • Noteikumu Nr. 420 20.2, 20.3 un 20.5 apakšpunktā minētos dokumentus vai šo pašu noteikumu 24.2. un 24.5 apakšpunktā minētos dokumentus un informāciju par faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbalsta pretendents, kas pieteicies avansa maksājumam trešajā kārtā, iesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim.

Atbalsta veidi:

 • Atbalsts parIepakojuma un/vai energoresursu izmaksu pieaugumu;
 • Atbalsts EBIT samazinājuma segšanai;
 • Atbalsts dabasgāzes un/vai elektroenerģijas cenu pieauguma segšanai.

Svarīgi!

Ja iesniegums iesniegts uz Atbalstu EBIT samazinājuma segšanai, tad nevar pieteikties uz Atbalstu par Iepakojuma un/vai energoresursu izmaksu pieaugumam un Atbalstu dabasgāzes un/vai elektroenerģijas cenu pieauguma segšanai.  Atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām

III kārtas Atbalsta kopējais apmērs ir 503 366,50 eiro. Ja aprēķinātā kopējā atbalsta summa pārsniegs pieejamo finansējumu, izmaksājamais atbalsts tiks proporcionāli samazināts.

Kopējā atbalsta summa vienam pretendentam, ieskaitot visas saistītās personas (EK Regulas Nr.651/2014 1. pielikuma 3.panta 3.punkts) nevar pārsniegt 2 000 000 EUR.

Atbalstam par III kārtu (par laika periodu 2022. gada 1. novembris līdz 31. decembris un iesniegumu par pirmo un otro kārtu) var pieteikties līdz 15.decembrim.

Atbalstu var saņemt, ja :

 • izlietotā iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugums uz vienu apgrozījuma vienību lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē atbalsta periodā ir vismaz 15 procenti, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu, un šis izmaksu pieaugums pārsniedz ieņēmumu pieaugumu vismaz par pieciem procentiem;
 • vidējais EBIT samazinājums atbalsta periodā attiecībā pret 2021. gada attiecīgo periodu ir vismaz pieci procenti; 
 • dabasgāzes vai elektroenerģijas vienības cena (euro/kWh), ko atbalsta pretendents kā galapatērētājs maksājis atbalsta periodā, ir dubultojusies (III kārtas periodā palielinājusies 1,5 reizes), salīdzinot ar vidējo dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu 2021. gadā;
 • Atbalsta pretendentam nav aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro vai nodokļu atmaksas termiņš ir pagarināts vai atlikts.

Atbalsta apmērs:

 • 70 procentu apmērā no iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē atbalsta periodā, salīdzinot ar atbilstošo periodu 2021.gadā;
 • vidējo EBIT samazinājumu atbalsta periodā lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, salīdzinot ar atbilstošo periodu 2021.gadā  (aprēķina formula MK noteikumu Nr.420 19.2. punkts)
 • 30 procentu apmērā (III kārtas periodā 50 procentu apmērā) no attiecināmajām izmaksām dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieauguma segšanai (aprēķina formula MK noteikumu Nr.420 23., 23.un 23.punktiem)

Svarīgi! 

Ja pretendē uz atbalstu iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieauguma vai EBIT samazinājuma segšanai - Atbalsta pretendentam, kas darbojas ne tikai lauksaimniecības produktu pārstrādi, bet arī lauksaimniecības produktu primārās ražošanas vai zvejniecības nozarē, izmantojot uzskaites nodalīšanu, jānodrošina ieņēmumu un izdevumu izsekojamība katrā no šim nozarēm.

Atbalsta saņēmējs apņemas nepārtraukt darbību lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas un valsts apdraudējuma gadījumā apņemas iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā.

Iesniedzamie dokumenti EPS:

 • Iesniegums (pamato izmaksu pieauguma cēlonisko saiti ar Krievijas agresijas pret Ukrainu sekām).
 • Operatīvās peļņas un zaudējumu aprēķins (attiecas, ja tiek pieprasīts atbalsts par Iepakojuma un energoresursu izmaksu pieaugumu vai EBIT samazinājumu).
 • Ieņēmumu kontu apgrozījuma pārskatu un virsgrāmatu par atbalsta periodu un attiecīgo laikposmu 2021. gadā iepakojuma, energoresursu palielinājuma vai EBIT samazinājuma aprēķināšanai (attiecas, ja tiek pieprasīts atbalsts par Iepakojuma un energoresursu izmaksu pieaugumu vai EBIT samazinājumu).
 • Dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādātāju rēķinus par dabasgāzi vai elektroenerģiju atbalsta periodā un attiecīgajā laikposmā 2021. gadā (attiecas, ja tiek pieprasīts atbalsts par dabasgāzes vai elektroenerģijas cenu pieaugumu).
 • Zvērināta revidenta ziņojums, kurā norāda informāciju saskaņā ar Noteikumu Nr.420 17.3, 21.2. un 23. punktiem un apliecina šo datu patiesumu.
 • informāciju par iepriekš saņemtā vai plānotā atbalsta apmēru, tā piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju un normatīvo aktu, uz kuru pamatojoties piešķirts atbalsts.
 • lēmumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu, ja attiecas.
 • Noteikumu Nr. 420 20.2, 20.3 un 20.5 apakšpunktā minētos dokumentus vai šo pašu noteikumu 24.2. un 24.5 apakšpunktā minētos dokumentus un informāciju par faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbalsta pretendents, kas pieteicies avansa maksājumam trešajā kārtā, iesniedz līdz 2023. gada 31. janvārim.
Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finsnsējums, EUR
1.kārta 02.09.2022. – 02.10.2022. Paziņojums 6 000 000
2.kārta 21.10.2022.- 21.11.2022. Paziņojums 6 372 954
3.kārta   Paziņojums 503 366,50