Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Visas nozares
Atbalsta saņēmējs
Zinātniskā institūcija
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Pieejamais finansējums
  • 3 000 000 EUR

Atbalsta mērķis ir pilnveidot materiālo bāzi, lai nodrošinātu ar nozaru politikas izstrādi un attīstību saistīto pētījumu veikšanu, kā arī ar patērētāju interesēm saistīto laboratorisko analīžu veikšanu.

1. Atbalstu lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem piešķir saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 31. pantu. Atbilstoši regulas Nr. 702/2014 31. panta 7. punktam atbalsts sedz līdz 100 procentiem no Noteikumu Nr.59 43.4. apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām, kas saistītas ar sadarbību un pētniecības pasākumiem. Minēto atbalstu nevar apvienot ar citu publisku atbalstu, kas saņemts no citām vietējām, reģionālām, valsts vai Eiropas Savienības programmām par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām.

Atbalsts ar lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem saistītajām izmaksām (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklim) paredzēts, lai uzsāktu vai turpinātu Noteikumu Nr.59 7. pielikumā minētos pētījumus.

Atbalsta izmaksas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc iesnieguma iesniegšanas vai pēc Komisijas regulas Nr. 702/2014 31. panta 3. punktā minētās informācijas publicēšanas par attiecīgo zinātnes projektu.

Atbalstu piešķir pretendentam, kas:

 • atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas definīcijai saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 2. panta 50. punktu,
 • ir reģistrējies Zinātnisko institūciju reģistrā vismaz piecus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

Lai saņemtu atbalstu pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz :

 • iesniegumu,
 • ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu izdevumu tāmi.

Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestam paziņo par grozījumiem izdevumu tāmē vismaz 10 darbdienas pirms plānoto darbību uzsākšanas, un, ja kādā no tāmes izmaksu pozīcijām grozījumu apmērs pārsniedz 10 procentu, nepieciešams saskaņojums ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu.

Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

2. Atbalstu ar pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanu saistītās materiālās bāzes pilnveidošanai piešķir:

 • ēku atjaunošanai, uzturēšanai un pārbūvei, kā arī iekārtu, aprīkojuma (tai skaitā datortehnikas un programmatūras) un mērinstrumentu iegādei;
 • iekrāvēju, pļaujmašīnu, kombainu, lauksaimniecības traktortehnikas, tās piekabju un puspiekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei;
 • biroja un laboratorijas tehnikas un aprīkojuma iegādei.

Atbalstu piešķir pretendentam, kas atbilst vismaz vienai no Noteikumu Nr.59 45.punktā uzskaitītajām prasībām.

Atbalsta pretendenta projekti nedrīkst būt saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu.

Ar saimniecisko darbību nesaistīts ir projekts, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • projektu īsteno zinātniskā institūcija, kuras pamatdarbība neatkarīgi no tās juridiskā statusa (publisko tiesību subjekts vai privāto tiesību subjekts) vai finansēšanas veida atbilstoši tās darbību reglamentējošiem dokumentiem (statūtiem, nolikumam vai satversmei) ir zinātniskā darbība, kā arī zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā;
 • ieņēmumi, kas gūti, īstenojot Noteikumu Nr.59 47.1.apakšpunktā minēto pamatdarbību, atkārtoti tiek investēti pamatdarbībā,
 • pretendents nodala nesaimnieciskās pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no saimnieciskajām pamatdarbībām.

       Atbalstu nepiešķir jaunu ēku būvniecībai un autotransportlīdzekļu iegādei.

Lai saņemtu atbalstu pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniedz :

 • iesniegumu,
 • un izdevumu tāmi.