Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Tirgus pasākumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Biškopība
Atbalsta saņēmējs
Biedrība vai nodibinājums

Lai veicinātu biškopības produktu ražošanu un tirdzniecību, kā arī varrozes invāzijas mazināšanu Latvijas dravās, ir izstrādāta Latvijas biškopības programma 2020.- 2022.gadam.

Programmas mērķis ir

  • uzlabot biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus,
  • informēt biškopjus u.c. iesaistītās personas par jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm biškopības attīstībā,
  • paaugstināt biškopju zināšanu līmeni par dravošanas metodēm, par bišu slimībām, nektāraugu izvēli, un citiem priekšnosacījumiem veiksmīgas biškopības attīstībai.

Kā arī, lai veicinātu kvalitatīvas biškopības produkcijas nodrošināšanu patērētājiem, ir nepieciešams veikt medus kvalitātes un citu rādītāju analizēšanu. Savukārt iepērkot zināmas izcelsmes bišu mātes, tiks veicināta bišu atjaunināšanās stropos, kā arī samazināta varrozes invāzija un ar to saistītās slimības Latvijas dravās.

Svarīgi!

Atbalstu piešķir katru gadu laikposmā no 1.augusta līdz 31.jūlijam.

Lai saņemtu atbalstu, pieteikumus jāiesniedz katru gadu līdz 15.jūlijam.

Uz atbalstu var pretendēt biškopju organizācijas, kas reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā un atbilst Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību” noteiktajiem kritērijiem.

Atbalstu biškopības programmas ietvaros Latvijai 2020.-2022. gadam piešķir šādiem pasākumiem:

  • Tehniskais atbalsts biškopjiem un biškopju grupām (kursi, semināri, konferences, biškopības pētnieku, konsultantu un biškopju mācības , tehniskā palīdzība biškopju biedrības biedriem un biškopju grupām, informācijas sagatavošana un izplatīšana biškopjiem);
  • Varrozes apkarošana (dažādu varrozes apkarošanas preparātu un metožu pārbaudīšana, varrozes apkarošanas izmaksas, demonstrējumi, publikācijas);
  • Pasākumi bišu skaita atjaunināšanai stropos Eiropas Savienībā (rekomendācijas dažādu līmeņu biškopjiem, bišu māšu audzēšana, iepirkšana, ataudzēšana un novērtēšana, biškopju nodrošināšana ar biškopju darba apģērbu vai sīko inventāru veiksmīgākai darbības uzsākšanai);
  • Sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķās pētījumu programmas biškopības un biškopības produktu jomā (pētījumu analīžu izmaksas, paraugu savākšana, iepakošana un nosūtīšana, rezultātu apkopošana un publicēšana);
  • Tirgus uzraudzība (plānots uzraudzīt medus un biškopības produktu ražošanas apjomus, cenas un izpētīt patērētāju vēlmes un iepirkšanas paradumu izmaiņas, lai sagatavotu biškopjus tirgus izmaiņām un jaunu inovatīvu produktu ražošanai);
  • Produktu kvalitātes uzlabošana ar mērķi izmantot produktu iespējas tirgū (padziļināti pētīt biškopības produktu kvalitāti un sagatavot biškopjiem ieteikumus kvalitatīvu produktu ražošanai, izmantojot jaunas dravošanas metodes un saimju izvietošanu apkārtējā vidē).