Plānošanas periods
2021–2027
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Pārstrāde
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Atbalsta mērķis ir veicināt pārtikas kvalitātes shēmu attīstību, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produktu nonākšanu tirgū un aizsargātu kultūras un gastronomijas mantojumu.

Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013.

Atbalstu 2500 euro apmērā par katru produktu piešķir pretendentam, kas:

  • atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2012. gada 14. decembris, Nr. L 343) (turpmāk – regula Nr. 1151/2012) 3. panta 2. punktā noteiktajām prasībām;
  • saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtību:
  • ir sagatavojis un iesniedzis Pārtikas un veterinārajā dienestā pieteikumu produkta reģistrācijai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā;
  • ir saņēmis Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu par reģistrācijas pieteikuma atbilstību regulas Nr. 1151/2012 prasībām un informāciju, ka pieteikuma dokumentācija ir nosūtīta Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai.

 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. oktobrim:

  • iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu;
  • sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.