Reiņa polderis

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) ir parakstījusi līgumu ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) par valsts meliorācijas sistēmas Reiņa poldera sūkņu stacijas pārbūvi. Reiņa poldera sūkņu stacijas pārbūvē, kas ir stratēģiski svarīgs projekts Latvijai, kopsummā plānots ieguldīt 1 673 188,83 eiro no Eiropas Atveseļošanas fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sūkņu stacijas atjaunošana Reiņa polderī, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastā, ir viens no visā plūdu risku mazināšanās pasākumā* paredzētajiem darbiem.

Reiņa poldera sūkņu stacijas pārbūve nepieciešama, lai nodrošinātu ūdens novadīšanas spējas, uzlabojot ūdens novadīšanas infrastruktūru, un mazinātu plūdu ietekmi uz apkārtni, tajā skaitā cilvēka apdzīvoto teritoriju. Pēc darbu pabeigšanas mazināsies plūdu risku draudi, jo tiks izmantoti efektīvāki sūkņi. Sūkņu stacijas pārbūve arī nodrošinās poldera teritorijas zemes izmantošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, kā arī nodrošinās vidi saudzējošus pasākumus. ZMNĪ, realizējot valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, novērš vai samazina plūdu riskus, lauku apvidos pasargājot no plūdiem iedzīvotājus un viņiem piederošās būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes, autoceļus u.c. dzīvei un ekonomiskajai aktivitāti nozīmīgus infrastruktūras u.tml. objektus.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks Andris Kužnieks saka: “Atveseļošanas fonda līdzekļu ieguldījumi Latvijā palīdz īstenot nozīmīgas reformas, veikt infrastruktūras uzlabojumus, tupināt zaļo un digitālo pāreju, kas svarīga Latvijas un arī Eiropas konkurētspējas uzlabošanai. Daļa no Atveseļošanas fonda līdzekļiem tiek novirzīti arī cīņai ar klimata pārmaiņām, kuru ietekmi uz savu ikdienu redz teju katrs no mums. Ieguldījumi, atjaunojot aizsargdambjus, atbalsts polderu sūkņu staciju un potomālo upju regulēto posmu atjaunošanai, ir nepieciešami. Vienlaikus ir svarīgi īstenot vidi sargājošas darbības, rūpējoties par apkārtnē esošo augu, putnu, dzīvnieku un citu dzīvības formu saglabāšanu un labbūtību.”

Reiņa poldera sūkņu stacija izbūvēta un pieņemta ekspluatācijā 1978. gadā. Sūkņu stacija, to ilgstoši ekspluatējot, ir morāli un fiziski nolietojusies. Reiņa poldera platība ir 412 ha, poldera baseina platība 763 hektāru. Applūstošā platība veido 476 ha pie caurplūduma ar 1% pārsniegšanas varbūtību, gadījumā, ja avāriju rezultātā apstātos sūkņu stacijas darbība.

Paredzēts, ka pretplūdu pasākumus ZMNĪ veiks kopumā 21 valsts meliorācijas sistēmu objektā astoņās sūkņu stacijās, 12 aizsargdambjos un vienā kanālā. Kopējā visam pasākumam atvēlētā summa ir 32,9 miljoni eiro no Atveseļošanas fonda naudas un 6,9 miljoni eiro no Latvijas valsts budžeta. Pašlaik ZMNĪ ir iesniegusi 15 projekta iesniegumus un par projektu ieviešanu ir parakstīti 14 līgumi ar LAD.

Investīcijas īstenošanas nosacījumi paredz, ka visi projekti īstenojami īdz 2026. gada 30. jūnijam. Visus darbus veiks ZMNĪ, kas ir valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, uzturēšanas un ekspluatācijas būvju nodrošinātāja, savukārt LAD kā maksājumu aģentūra administrēs projekta līdzekļu izlietojumu.

* Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.3. reformu un investīciju virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” 1.3.1.2.i. investīcijas “Plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā t.sk. polderu sūkņu staciju pārbūve, aizsargdambju atjaunošana, potamālo upju regulēto posmu atjaunošana”.