Citi pasākumi Klientiem
Aicinājums aizpildīt klientu aptauju

Lauku atbalsta dienests līdz 2024. gada 31. janvārim organizē aptauju, kurā aicina ikvienu klientu izteikt savu vērtējumu par dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un paveikto 2023. gadā.

Novērtēsim klientu apmierinātību ar dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, informācijas pieejamību, klientu apkalpošanas kvalitāti, kā arī priekšlikumus darbības pilnveidei. LAD saņemtos ieteikumus rūpīgi izvērtēs un ņems vērā, plānojot turpmākā darba aktivitātes. Iepriekšējo gadu aptauju rezultāti ir skatāmi dienesta tīmekļvietnē.

Šī gada LAD klientu aptauja pieejama vietnē: https://www.visidati.lv/aptauja/2104912459/.