Platību maksājumi
Kombains labības laukā

No 2023.gada Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta (ISIP) summai, kas pārsniedz 100 000 eiro, piemēro 100% samazinājumu. Lai daļēji vai pilnībā izvairītos no šī samazinājuma, lauksaimnieki, kuru provizoriskā ISIP summa pārsniedz 100 000 eiro (saimniecības apsaimnieko vairāk nekā 1020 ha), ir iespēja iesniegt Deklarāciju par iepriekšējā gada lauksaimniecības algām (Deklarāciju veidlapas pievienotas pielikumā).

Informācija jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023.gada 1.oktobrim. Lai savlaicīgāk saņemtu ISIP avansa maksājumu, Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina informāciju iesniegt pēc iespējas ātrāk.

Lauksaimniekam jāiesniedz tikai viena no Deklarācijas daļām atbilstoši saimniecības darbības veidam un veiktajai uzskaitei grāmatvedības sistēmā par 2022.gadu:

  • Deklarācijas I daļa – jāiesniedz lauksaimniekam, kura saimniecība 2022.gadā nodarbojas tikai ar lauksaimniecisko darbību;
  • Deklarācijas II daļa – jāiesniedz lauksaimniekam, kura saimniecība 2022.gadā nodarbojas gan ar lauksaimniecisko, gan ar nelauksaimniecisko darbību un grāmatvedības uzskaites sistēmā uzskaitīja katra nodarbinātā darba laiku stundās, darba algu (t.sk. tai piemēroto algas nodokli), kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sadalījumā pa darbiniekiem lauksaimnieciskajā un nelauksaimnieciskajā darbībā, kā arī par darbiniekiem saimniecības pārvaldības un pamatdarbības atbalsta funkciju izpildē.

Ja saimniecības grāmatvedība 2022.gadā nebija uzskaitīta tā, lai varētu aizpildīt Deklarācijas II daļu, vai arī rodas citi jautājumu, LAD aicina sazināties ar dienestu, zvanot pa tālruni +371 67095000 vai rakstot e-pastu: pasts@lad.gov.lv.

Deklarācijā sniegto ziņu pārbaudei lauksaimniekam jānodrošina pieeja grāmatvedības uzskaites datiem.

Ja lauksaimnieks neiesniegs Deklarāciju, Ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta summa, kas pārsniegs 100 000 eiro, tiks ieturēta pilnā apmērā!