Klientiem LIZ Platību maksājumi
Ainava ar zaļu lauku un kokiem

Lauku atbalsta dienests ir veicis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību apsekošanu un apkopojis rezultātus par 2023. gadu. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kur pēc zemes izmantošanas veida LIZ ir vismaz 1 ha apmērā. Kopumā šogad ir apsekoti 2,2 miljoni hektāri LIZ. Nekoptās zemes īpatsvars ir samazinājies līdz 9%, pērn tas bija 10% robežās. Apsekošanas rezultāti apkopotā veidā ir pieejami LAD tīmekļvietnē.  

Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par koptu. Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi.