Platību maksājumi
Ilggadīgo zālāju slānis Lauku bloku kartē

Lauku atbalsta dienests ir publicējis zālāju slāni, kas 2022. gadā ir noteikts par ilggadīgo zālāju (tas bijis zālājs vairāk nekā piecus gadus). Šajā slānī nav parādīti ilggadīgie zālāji, kas ir aparti un kur iesēti citi kultūraugi laika posmā no 2017. gada līdz 2022. gadam. Kartē ilggadīgo zālāju slānis apzīmēts ar dzeltenām svītriņām.

Tiek plānots, ka LAD publicēs arī vēsturisko ilggadīgo zālāju slāni.

Šāda informācija ir svarīga lauksaimniekiem, lai zinātu tās platības, uz kurām potenciāli var attiekties ilggadīgo zālāju atjaunošanas prasība.