LIZ Platību maksājumi
Nekopts LIZ LAD kartē

Lauku atbalsta dienests ir uzsācis lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu. Dienests vizuāli pārbauda, vai 70% lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir apsaimniekota. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida LIZ ir vismaz 1 ha.

Lauku atbalsta dienests ir identificējis aptuveni 50 000 nekoptus kadastrus. Informācija par nekoptajiem kadastriem ir publicēta karte.lad.gov.lv.

Ja klienti ir sakopuši konkrēto platību, ko dienests norādījis kā nekoptu, aicinām par to informēt LAD, sūtot informāciju uz pasts@lad.gov.lv vai zvanot Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni +371 67095000.

Ja konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā un kopsummā veido 3%.

Ja LAD konstatē, ka neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek izvērtēti LIZ apsekošanas rezultāti un piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi.