Citi pasākumi Informācija presei
Klientu aptaujas rezultāti

Šī gada janvārī Lauku atbalsta dienests veica ikgadējo aptauju, lai noskaidrotu klientu vērtējumu par LAD paveikto un sniegtajiem pakalpojumiem 2022. gadā. Kopumā 333 respondenti sniedza savu viedokli par dienesta darbu - Elektroniskās pieteikšanās sistēmas darbību, aktuālās informācijas pieejamību, klientu apkalpošanas servisa kvalitāti un citiem būtiskiem aspektiem.

LAD ir gandarīts par klientu atsaucību, sniegto viedokli un kopumā pozitīvo vērtējumu par dienesta sniegumu. Aptaujas dalībnieki atzinīgi ir novērtējuši LAD sniegtās informācijas formātu un pieejamību dažādos informācijas kanālos, mobilās lietotnes un Elektroniskās pieteikšanās sistēmas funkcionalitāti, kā arī klientu apkalpošanas speciālistu ieinteresētību klientu konsultēšanā.

Ir saņemti arī konkrēti priekšlikumi un ieteikumi turpmākā darba pilnveidei. Tie visi tiks rūpīgi izvērtēti un ņemti vērā, plānojot turpmāko LAD darbību un sniegto pakalpojumu attīstību. Pārskats par aptaujas būtiskākajiem rezultātiem un saņemtajiem ieteikumiem ir skatāms dienesta mājaslapā.