Klientiem LIZ Lopkopība Agrovide Labturība
Teļi kūtī

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka, lai saņemtu noteiktus maksājumus, lauksaimniekiem ir jāsniedz informācija LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, VAAD LIZ pārvaldības sistēmā vai jāsūta tā citā formā, ņemot vērā to, kādam maksājumam lauksaimnieks pieteicies.

Līdz 2023. gada 31. decembrim

Jāiesniedz fotoattēli un citi dokumenti, ja lauksaimnieks pieteicies atbalstam pasākumā “Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība”.
! Informācija jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Jāsniedz informācija un jāaizpilda Lauku vēsture, ja lauksaimnieks pieteicies agrovides atbalsta pasākumam (intervencei):

  • “Zālāju biotopu apsaimniekošana” (BDUZ).

! Šos datus var pildīt gan VAAD LIZ pārvaldības sistēmā, gan arī citās elektroniskajās sistēmās vai papīra formātā.

Līdz 2024. gada 5.februārim

Jāsniedz informācija LIZ pārvaldības sistēmā par:

  • augsnes optimizācijas jeb kaļķošanas materiāla izmantošanu lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību papildatbalstu;
  • herbicīdu lietošanu lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi (neattiecas uz bioloģiskajiem lauksaimniekiem);
  • mēslošanas plānu, darbībām ar šķidro organisko mēslojumu un minerālmēsliem lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi;
  • darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem lauksaimniekiem, kuri pretendē uz ekoshēmas atbalstu par slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojumu mazinošu lauksaimniecības praksi.