Biodegvielas un bioloģisko šķidro kurināmo izejvielu audzētājiem un tirgotājiem:

Lauksaimniekiem, kas lauksaimniecībā izmantojamā zemē audzē kultūras (ziemas kvieši (k.k.112), vasaras kvieši (k.k.111), speltas kvieši vasaras (k.k.115), speltas kvieši ziemas (k.k.116), ziemas rapsis (k.k.212), vasaras rapsis (k.k.211)) ilgtspējas kritērijiem (IK) atbilstošas biodegvielas un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai, katru gadu ir jāsaņem "Apliecinājums par biodegvielas un bioloģiskā šķidrā kurināmā ražošanā izmantoto LR teritorijā iegūto izejvielu atbilstību ilgtspējas kritērijiem" (turpmāk- Apliecinājums). Lauku atbalsta dienests 2022.gadā Apliecinājumu izsniegs līdz 15.jūlijam un tas apstiprinās to, ka izejvielas ir audzētas saudzējot vidi un tās daudzveidību un izaudzēto kultūru apsaimniekošanas process ir vērsts uz dabas saglabāšanu nākošām paaudzēm.

Iesniegums:

Iesniegumu apliecinājuma saņemšanai par biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu audzēšanai izmantojamās zemes platību atbilstību ilgtspējas kritērijiem var iesniegt LAD Klientu reģistrā reģistrēta persona līdz 2022.gada 15.jūnijam ir jāiesniedz izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Prasības :

  • Platībām, kuras tiek pieteiktas Apliecinājuma saņemšanai ir jābūt deklarētām Vienotajā iesniegumā 2022.gadā Vienotā platības maksājuma saņemšanai;

  • Visiem izejvielu audzētājiem un tirgotājiem ir jābūt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājiem, kur būs iespējams saņemt Apliecinājumu un reģistrēt turpmākos darījumus.

Biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražotājiem un tirgotājiem:

Visi darījumi, kas tiks veikti ar ilgtspējas kritērijiem (IK) atbilstošām izejvielām, ražošanas starpproduktiem, vai biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo, jāreģistrē LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā!

Ražotājiem, kas vēlas ražot ilgtspējas kritērijiem atbilstošu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo no izejvielām, kuras ir saņēmušas LAD Apliecinājumu vai to tirgotājiem ir jābūt:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 "Noteikumi par bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību" 20.punktu Lauku atbalsta dienests informē, ka 2022.gadā izsniegts viens apliecinājums par Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atbilstību ilgtspējas kritērijiem 2022.gadam. Tika atzīti par atbilstošiem 379 950 kg ziemas rapsis. 


Darījumi ar biomasu, biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas starpproduktiem, biodegvielām un šķidrajiem kurināmajiem Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 2022.gadā netika reģistrēti. 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 "Noteikumi par bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību" 20.punktu Lauku atbalsta dienests informē, ka 2021.gadā izsniegti divi apliecinājumi par Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atbilstību ilgtspējas kritērijiem 2021.gadam. Tika atzīti par atbilstošiem 2 720 250 kg ziemas rapsis.

Darījumi ar biomasu, biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas starpproduktiem, biodegvielām un šķidrajiem kurināmajiem Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 2021.gadā netika reģistrēti.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 "Noteikumi par bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību" 20.punktu Lauku atbalsta dienests informē, ka 2020.gadā izsniegti divi apliecinājumi par Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atbilstību ilgtspējas kritērijiem 2020.gadam. Tika atzīti par atbilstošiem 5 774 500 kg ziemas rapsis.

Darījumi ar biomasu, biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas starpproduktiem, biodegvielām un šķidrajiem kurināmajiem Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 2020.gadā netika reģistrēti.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 "Noteikumi par bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību" 20.punktu Lauku atbalsta dienests informē, ka 2019.gadā izsniegti divi apliecinājumi par Lauksaimniecībā izmantojamās zemes atbilstību ilgtspējas kritērijiem 2019.gadam. Tika atzīti par atbilstošiem 6387200 kg ziemas rapsis.

Darījumi ar biomasu, biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas starpproduktiem, biodegvielām un šķidrajiem kurināmajiem Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 2019.gadā netika reģistrēti.