Nosacījumu sistēma (NS) izveidota, ievērojot gan ES regulējumu, gan Latvijas tradicionālo lauksaimniecības praksi un specifiskās vajadzības. NS mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu, biotopu un lauku ainavas saglabāšanu, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa – efektīvu pārvaldīšanu. 

Nosacījumu sistēma aptver trīs jomas:

  1. Klimats un vide,
  2. Sabiedrības veselība un augu veselība,
  3. Dzīvnieku labturība.

Visiem atbalsta pretendentiem jāievēro saimniecībai saistošās NS prasības (TANPP) un standarti (LLVS).

Informāciju  par TANPP saistošajiem normatīvajiem aktiem skatiet Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.198 8.pielikumā

Par kalendārā gada ietvaros konstatētu NS neatbilstību izsaka brīdinājumu (maznozīmīga pārkāpuma gadījumā) vai piemēro attiecīgu samazinājumu kārtējā gada Ģeotelpiskajam iesniegumam, t.i., par noteiktu procentu samazina visus pieteikto intervenču maksājumus. 

LLVS un TANPP veidi un Kompetentās kontroles institūcijas (KKI), kas atbildīgas par to pārbaudi

NS jomas Kods LLVS/ TANPP veidi KKI
I  Klimats un vide LLVS 1 Ilggadīgo zālāju saglabāšana LAD
LLVS 2 Mitrāju un kūdrāju aizsardzība lauksaimniecības zemēs
LLVS 3 Aizliegums dedzināt rugājus vai sauso zāli
LLVS 4 Buferjoslas izveide gar ūdensobjektiem VAAD
LLVS 5 Augsnes apstrāde, kas samazina augsnes degradācijas un erozijas risku, ņemot vērā nogāzes slīpumu LAD
LLVS 6 Minimāls augsnes pārklājums, lai izvairītos no kailas zemes sensitīvākajos periodos
LLVS 7 Augu maiņa
LLVS 8.1 Minimāla lauksaimniecības zemes daļa, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai iezīmēm
LLVS 8.2 Dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju saglabāšana
LLVS 8.3 Aizliegums griezt dzīvžogus, cirst kokus (putnu vairošanās, ligzdošanas laikā)
LLVS 8.4 Invazīvu augu (latvāņu) izplatības novēršana
LLVS 9 Aizliegumu pārveidot vai apart ekoloģiskos jutīgos ilggadīgos zālājus
LLVS 10 Meliorācijas sistēmu uzturēšana
TANPP1 Fosfātu piesārņojuma kontrole
TANPP2 Ūdens resursu aizsardzība (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām) VAAD, LAD
TANPP3 Savvaļas putnu aizsardzība VMD, LAD
TANPP4 Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība LAD
II  Sabiedrības veselība un augu veselība TANPP5 Pārtikas nekaitīgums PVD
TANPP6 Ierobežojumi hormonālas, tireostatiskas iedarbības vielu un betaagonistu lietošanā
TANPP7 Augu aizsardzības līdzekļu lietošana VAAD
TANPP8 Augu aizsardzības līdzekļu lietošana
III  Dzīvnieku labturība TANPP9 Teļu labturība PVD
TANPP10 Cūku labturība
TANPP11 Vispārīgās lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības

Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa noteikumi Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršana kārtība lauksaimniekiem"