Nosacījumu sistēma (NS) izveidota, ievērojot gan ES regulējumu, gan Latvijas tradicionālo lauksaimniecības praksi un specifiskās vajadzības. NS mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanu, biotopu un lauku ainavas saglabāšanu, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un dabas resursu – ūdens, augsnes un gaisa – efektīvu pārvaldīšanu. 

Iepriekšējā periodā lauksaimniekiem bija saistošas Savstarpējās atbilstības prasības un nosacījumi. No 2023.gada tās vietā jāievēro Nosacījumu sistēma, kurā ietvertas: 

  • tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības (TANPP) un
  • laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standarti (LLVS).

Nosacījumu sistēma aptver trīs jomas:

  1. Klimats un vide,
  2. Sabiedrības veselība un augu veselība,
  3. Dzīvnieku labturība.

Visiem atbalsta pretendentiem jāievēro saimniecībai saistošās NS prasības (TANPP) un standarti (LLVS).

Informāciju  par TANPP saistošajiem normatīvajiem aktiem skatiet Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.198 8.pielikumā

Par kalendārā gada ietvaros konstatētu NS neatbilstību izsaka brīdinājumu (maznozīmīga pārkāpuma gadījumā) vai piemēro attiecīgu samazinājumu kārtējā gada Ģeotelpiskajam iesniegumam, t.i., par noteiktu procentu samazina visus pieteikto intervenču maksājumus. 

LLVS un TANPP veidi un Kompetentās kontroles institūcijas (KKI), kas atbildīgas par to pārbaudi

NS jomas Kods LLVS/ TANPP veidi KKI Normatīvie akti*
I  Klimats un vide LLVS1 Ilggadīgo zālāju saglabāšana LAD SP 214.lp., MKN 6.2.nodaļa
LLVS2 Mitrāju un kūdrāju aizsardzība lauksaimniecības zemēs SP 215.lp., MKN 6.3.nodaļa
LLVS3 Aizliegums dedzināt rugājus vai sauso zāli SP 216.lp., MKN 6.4.nodaļa
LLVS4 Buferjoslas izveide gar ūdensobjektiem VAAD SP 216.lp., MKN 6.4.nodaļa
LLVS5 Augsnes apstrāde, kas samazina augsnes degradācijas un erozijas risku, ņemot vērā nogāzes slīpumu LAD SP 217.lp., MKN 6.5.nodaļa
LLVS6 Minimāls augsnes pārklājums, lai izvairītos no kailas zemes sensitīvākajos periodos SP 218.lp., MKN 6.5.nodaļa
LLVS7 Augu maiņa SP 220.lp., MKN 6.6.nodaļa
LLVS8.1 Minimāla lauksaimniecības zemes daļa, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai iezīmēm SP 221.lp., MKN 6.7.nodaļa
LLVS8.2 Dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju saglabāšana SP 223.lp., MKN 6.8.nodaļa
LLVS8.3 Aizliegums griezt dzīvžogus, cirst kokus (putnu vairošanās, ligzdošanas laikā)
LLVS8.4 Invazīvu augu (latvāņu) izplatības novēršana
LLVS9 Aizliegumu pārveidot vai apart ekoloģiskos jutīgos ilggadīgos zālājus SP 244.lp., MKN 6.9. nodaļa
LLVS10 Meliorācijas sistēmu uzturēšana SP 225.lp., MKN 6.9.nodaļa
TANPP1 Fosfātu piesārņojuma kontrole  
TANPP2 Ūdens resursu aizsardzība (attiecas uz īpaši jutīgajām teritorijām) VAAD, LAD  
TANPP3 Savvaļas putnu aizsardzība VMD, LAD  
TANPP4 Dabisko biotopu un savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzība LAD  
II  Sabiedrības veselība un augu veselība TANPP5 Pārtikas nekaitīgums PVD  
TANPP6 Ierobežojumi hormonālas, tireostatiskas iedarbības vielu un betaagonistu lietošanā
TANPP7 Augu aizsardzības līdzekļu lietošana VAAD  
TANPP8 Augu aizsardzības līdzekļu lietošana
III  Dzīvnieku labturība TANPP9 Teļu labturība PVD  
TANPP10 Cūku labturība
TANPP11 Vispārīgās lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības

* SP - Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam un MKN - Ministru kabineta 2023.gada 18.aprīļa noteikumi Nr.198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"