Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007

Piens un augļi skolai

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

PADOMES REGULA (ES) 2016/795 (2016.gada 11.aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/39 (2016.gada 3.novembris) par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/40 (2016.gada 3.novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2043 (2020. gada 11. decembris), ar ko attiecībā uz pārbaudēm uz vietas, kas skolu apgādes programmas vajadzībām veicamas atbalsta pieteikumu iesniedzēju telpās vai izglītības iestādēs attiecībā uz 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadu, atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) 2017/39

2017.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"

Ministru kabineta 2022.gada 15.februāra noteikumi Nr.125 “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"”

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/245 (2021. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/40 groza attiecībā uz papildu izglītojošiem pasākumiem un atbalsta pieteikumu iesniedzēju izraudzīšanos un apstiprināšanu

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/246 (2021. gada 13. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/39 groza attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, atbalsta maksājumu un pārbaudēm uz vietas

Tirgus intervenci reglamentējošie normatīvie akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1238 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1240 (2016. gada 18. maijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 907/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu

Ministru kabineta 2017. gada 3. maijnoteikumi Nr. 237 Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū