Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Platību maksājumi
Statuss
Kārta atvērta
Nozare
Lopkopība Aitkopība Kazkopība Liellopu nozare
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)

Izmaiņas SA par dzīvniekiem 2024.gadā

Aktualizēts atbalsttiesīgo dzīvnieku šķirņu saraksts SLM no atbalsttiesīgo liellopu šķirņu saraksta svītrota Šveices brūnā (OB), bet papildināta ar kombinēto šķirņu krustojuma šķirni (XK)
SAI atbalsttiesīgo aitu šķirņu saraksts papildināts ar Latvijas tumšgalve vecais tips (LTV)
 • Pieteikšanās
  • 17.04.2024. - 22.05.2024. (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 17.06.2024.)
 • Labojumu iesniegšana:
  • līdz 17.06.2024.

Saistītā ienākumu atbalsta (SA) par dzīvniekiem veidi ir šādi:

 1. Saistītais ienākumu atbalsts par slaucamām govīm (SSG)
 2. Saistītais ienākumu atbalsts par liellopiem (SLM)
 3. Saistītais ienākumu atbalsts par aitām (SAI)
 4. Saistītais ienākumu atbalsts par kazām (SKZ)

Kopīgie nosacījumi:

 • var pieteikties uz vairākiem SA par dzīvniekiem;
 • var pieteikties ISIP saņemšanai (šādos gadījumos atbalstu piešķir, ja kopējais SA atbalsta apjoms par dzīvniekiem ir vismaz 100 EUR);
 • SA nav tiesību saņemt lauksaimniekam, kurš ir pieteicies MLS;
 • nav jānorāda dzīvnieku saraksts, par kuriem vēlas saņemt atbalstu – attiecīgos dzīvniekus LAD noteiks, izmantojot LDC dzīvnieku reģistra datus;
 • dzīvniekiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem un par tiem jābūt sniegtai informācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību:
  • apzīmēšana ar divām krotālijām:  liellopiem 20 dienu laikā pēc piedzimšanas, aitām un kazām 30 dienu laikā pēc piedzimšanas;
  • informācija par visiem notikumiem jāpaziņo 7 dienu laikā, piemēram, par apzīmēšanu, pārvietošanu no/uz saimniecību, nāvi (t.sk. nokaušanu, ja nekauj kautuvē);
 • dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasībām jābūt izpildītām no turēšanas perioda pirmās dienas līdz turēšanas perioda beigām (ja pārkāpumi būs novērsti līdz turēšanas perioda pirmajai dienai, tie netiks uzskatīti par neatbilstībām un neietekmēs dzīvnieka atbilstību SA saņemšanas nosacījumiem);
 • LDC veiks pārbaudes uz vietas saimniecībā, lai pārliecinātos par dzīvnieku atbilstību SA saņemšanas nosacījumiem, t.sk. dzīvnieku atbilstību identificēšanas un reģistrēšanas prasībām.
   
Turēšanas periods lauksaimnieka ganāmpulkā 3 mēnešus pēc kārtas, sākot no 15.05.2024.
Izslaukums no govs pārraudzības gadā (01.10.2023.- 30.09.2024.) 6300 kg – konvencionālajās saimniecībās
4650 kg – bioloģiskajās saimniecībās vai Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govij, ko izmanto lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanai
pirmpienēm izslaukuma prasība netiek attiecināta, ja pārraudzības gadā standartlaktācija nav noslēgta, un tām tiek veikta pārraudzība vismaz līdz 30.09.2024.
I&R prasības jābūt izpildītām no turēšanas perioda pirmās dienas līdz turēšanas perioda beigām
Piena izmantošanas uzskaite elektroniskā veidā vai iekārtojot uzskaites žurnālu, t.sk. par pienu, kas izmantots pašpatēriņam, dzīvnieku barošanai, realizācijai, pārstrādei uz vietas saimniecībā vai kas iznīcināts
Atbalsts par liellopu gaļas šķirnes vai piena – gaļas šķirnes dzīvnieki vai iegūti krustojot ar šo šķirņu dzīvniekiem
Turēšanas periods par teli, kas vēl nav atnesusies: 2024.gadā lauksaimnieka ganāmpulkā sasniegusi 16 mēnešu vecumu un lauksaimnieka ganāmpulkā noturēta 6 mēnešus ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā
par bulli vai vērsi: 2024.gadā lauksaimnieka ganāmpulkā sasniedzis 16 mēnešu vecumu un lauksaimnieka ganāmpulkā noturēts 6 mēnešus ilgu turēšanas periodu, kas noslēdzas 16 mēnešu vecuma sasniegšanas dienā
par zīdītājgovi, kas netiek slaukta, bet tiek izmantota teļu zīdīšanai: ir atnesusies divu gadu laikposmā, kas noslēdzas 15.11.2024. un lauksaimnieka ganāmpulkā noturēta 6 mēnešus pēc kārtas, sākot no 15.05.2024. līdz 15.11.2024.
I&R prasības jābūt izpildītām no turēšanas perioda pirmās dienas līdz turēšanas perioda beigām
Atbilstošās šķirnes gaļas šķirnes: Šarolē, Herefordas, Aberdinangus, Limuzīnas, Hailandes, Galovejas, Beļģijas zilā, Hekes, Aubrak, Blondais akvitānietis, Pjemontas, Deksteras, Saleras, Gaļas Shorthorn, Vagjū, gaļas šķirņu krustojums
piena – gaļas šķirnes: Stepju pelēkā, Simentāles, Tiroles pelēkā, Montbeljardas, Normandijas, Ungārijas stepju, kombinēto šķirņu krustojums
Atbalsts par aitu māti ganāmpulkā ir vismaz 3 atbalsttiesīgas aitu mātes
pieder gaļas šķirnei, vilnas – gaļas šķirnes vai piena šķirnei, vai iegūta krustojot ar šo šķirņu dzīvniekiem
Turēšanas periods lauksaimnieka ganāmpulkā 3 mēnešus pēc kārtas, sākot no 01.03.2024.
Atnēšanās laika posmā no 01.10.2023. līdz 30.09.2024.
I&R prasības jābūt izpildītām no turēšanas perioda pirmās dienas līdz turēšanas perioda beigām
Atbilstošās šķirnes gaļas šķirnes: Šarolē, Dorperas, Dorsetas, Igaunijas baltgalve, Il de France, Swifter, Sufolkas, Tekselas, Persijas melngalve, Dala, Norvēģijas baltā, Leinas, Hempšīras, Oksforddaunas, gaļas šķirņu krustojums
vilnas – gaļas šķirnes: Latvijas tumšgalve vecais tips, Latvijas tumšgalve, Igaunijas tumšgalve, Haidšnukes ragainā pelēkā, Somijas landrase, Soa, Gotlandes, Romanovas, Leisteres, Jakobs, Lietuvas melngalve, Vācijas melngalve, Šropšīras, Vācijas merino vietējā, Islandes
piena šķirnes: Ostfrīzijas piena, Beļģu piena, Lakonas, piena šķirņu krustojums
Atbalsts par kazu māti ganāmpulkā ir vismaz 3 atbalsttiesīgas kazu mātes
Turēšanas periods lauksaimnieka ganāmpulkā 3 mēnešus pēc kārtas, sākot no 15.05.2024.
Atnešanās laika posmā no 01.10.2023. līdz 30.09.2024.
I&R prasības jābūt izpildītām no turēšanas perioda pirmās dienas līdz turēšanas perioda beigām

Ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšana

Lai pieteiktos SA maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 22.05.2024. (vai ar atbalsta samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu līdz 17.jūnijamjāiesniedz Ģeotelpiskais iesniegums.

Labojumu iesniegšana un iesnieguma atsaukšana

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Ģeotelpiskajam iesniegumam var iesniegt līdz 17.jūnijam.

pec 17.jūnija:

 • jāsazinās ar LAD;
 • nepalielinot atbalsta apmēru (t.i. nedrīkst pieteikt jaunus atbalsta veidus)

Ģeotelpisko iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Ģeotelpiskajā iesniegumā vai iesniegtajos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas, vai
 • pārbaudē uz vietas konstatējis neatbilstības.