Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Platību maksājumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Pieteikšanās
  • 27.04.2023.-15.06.2023. (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26.06.2023.)
 • Labojumu iesniegšana un papildu pieteikšanās (ar atbalsta apjomu samazinājumu 10% apmērā, ja MLS nebija pieteikts līdz 26.06.2023):
  • 11.08.2023.-31.08.2023.
Svarīgi!

No 2023.g. MLS var pieteikties katru gadu un nav jāsaglabā noteikta references platība. Tās lielums gadu no gada var atšķirties, bet jāsaglabā noteiktās minimālās prasības par platību. 

Lai saņemtu MLS, no 2023.gada pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem.

Ikgadējs maksājums 500 EUR par saimniecību gadā, un tas aizstāj visus pārējos tiešos maksājumus.

Nosacījumi pretendentam
Nosacījumi MLS platībai
 • kopējā pieteiktā platība atbilst atbalsttiesīgas LIZ kritērijiem un ir vismaz 1 ha, bet katra to veidojošā lauka platība ir vismaz 0,1 ha un minimālais lauku bloka lielums ir 0,3 ha.
 • pieteiktā platība ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 15.06.2023.
Papildu iesniedzamie dokumenti Ja lauksaimnieks piesakās MLS pirmo reizi, kā arī līdz šim nebija pieteicis tiešajiem maksājumiem, tad, aizpildot Ģeotelpisko iesniegumu, papildus jāapliecina, ka saimniecības izveides mērķis ir lauksaimnieciskā darbība un nav mākslīgi radīti apstākļi priekšrocību gūšanai no MLS
Ierobežojumi attiecībā uz citiem atbalstiem Lauksaimnieks, kas piesakās MLS, nevar saņemt citus tiešos maksājumus, bet var pretendēt atbalstam Lauku attīstības (Agrovides) intervencēs.

Atbalstu par kaņepju sējplatībām var saņemt, ja tiek ievēroti papildu nosacījumi par kaņepju platībām:

Atbalstu var saņemt par īscirtmeta atvasāju platībām, ja:

 • tiek stādītas un audzētas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas: apse (Populus spp.) vai baltalksnis (Alnus incana) – vismaz 4000 stādu uz 1 ha, kārkls (Salix spp.) – vismaz 10 000 stādu uz 1 ha;
 • ievēro 5 gadu maksimālo cirtes aprites laiku;
 • platībās nav reģistrētas vai no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas;
 • kopā ar Ģeotelpisko iesniegumu iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājumu (kopiju).

Mākslīgie apstākļi

Tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks nav radījis mākslīgus apstākļus, ja ir piemērojams viens no šādiem nosacījumiem:

 • iesniegums ES tiešo maksājumu saņemšanai LAD pirmo reizi ir iesniegts pirms 2022.gada 15.jūnija;
 • 2023.gadā Ģeotelpiskajā iesniegumā deklarētā LIZ platība ir vismaz 4 ha;
 • summa, ko lauksaimnieks būtu tiesīgs saņemt par 2023.gadu no citiem tiešajiem maksājumiem, kas nav MLS, būtu vismaz 400 EUR (ja viņš nebūtu pieteicies MLS);
 • saimniecība, kura piesaka LIZ platību MLS maksājumam, iegūta pārdošanas vai nomas ceļā (pārņemot visu saimniecību kopumā, nevis daļēji);
 • saimniecība vai tās daļa, kura piesaka MLS maksājumam, iegūta mantojuma ceļā;
 • saimniecība izveidota ar tiesas spriedumu.

Ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšana

Lai saņemtu MLS atbalstu 2023.gadā lauksaimniekam līdz 2023.gada 15.jūnijam vai līdz 26.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu (1% par katru nokavēto darba dienu) vai arī laika periodā no 11.08.2023. līdz 31.08.2023. (ar atbalsta samazinājumu 10% apmērā) jāiesniedz LAD EPS Ģeotelpiskais iesniegums.

Labojumu iesniegšana Ģeotelpiskajā iesniegumā:

No 27.aprīļa līdz 26.jūnijam vai laika periodā no 11.augusta līdz 31.augustam:

 • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu)
 • pievienojot jaunas platības
 • precizējot pieprasīto informāciju par laukiem

Pēc 31.augusta:

 • jāsazinās ar LAD
 • nepalielinot atbalstu apmēru (t.i., nedrīkstēs pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus)

Ģeotelpiskā iesnieguma atsaukšana

Pilnībā vai daļēji jebkurā brīdī līdz dienai, kamēr LAD nav: 

 • informējis par neatbilstībām Ģeotelpiskajā iesniegumā vai papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas, vai
 • pārbaudē uz vietas konstatējis neatbilstības