Plānošanas periods
2014–2020
Programmas tips
Valsts atbalsts
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība Lopkopība Piensaimniecība Pārstrāde
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Kooperatīvā sabiedrība Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
 • Pieteikšanās atvērta
  • 01.07.2023.-31.07.2023.

Atbalstam var pieteikties primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē.

Minēto atbalstu var saņemt pretendenti par laikposmu no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 30.jūnijam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Piešķirtais finansējums 2023.gadam:

 • primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem - 11 608 520 euro apmērā;
 • atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 560 000 euro apmērā;
 • pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi kā arī ar  zvejniecību un zvejas produktu apstrādi - 800 000 euro  apmērā.
Svarīgi!

Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS)

Atbalsts primārajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem

Piešķirtais finansējums 

11 608 520 EUR

Atbalsta pretendents 

Lauksaimnieks, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu (fiziskas un juridiskas personas)

Atbalstāmās aktivitātes

 1. Ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai par:
  • jaunu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādei;
  • jaunas lauksaimniecības traktortehnikas (tai skaitā kombainu, pašgājēju augu smalcinātāju, smidzinātāju), tās piekabju un puspiekabju, tādu lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādei, kuru darbināšanai tiek izmantota traktortehnika, kā arī mobilo kalšu iegādei; (ja nav izmantoti ELFLA līdzekļi)
  • lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, kuru pretendents izmanto  lauksaimniecības produkcijas ražošanai un kura kārtējā gadā ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem; (de minimis)
  • vaislas piena šķirņu liellopu, zirgu, cūku, staltbriežu, dambriežu, trušu, ūdeļu, šinšillu un lapsu iegādei; (de minimis)
  • ciltsgrāmatā reģistrētu vaislas gaļas šķirņu vai kombinēto (gaļas–piena) šķirņu liellopu, aitu un kazu (tikai tādu sieviešu kārtas dzīvnieku, kas vēl ne reizi nav atnesušies) iegādei, ja tie paredzēti tādu ganāmpulkā esošu vaislas dzīvnieku aizstāšanai, kas nav reģistrēti ciltsgrāmatā;
  • ilggadīgo augļkopības kultūru (izņemot zemenes) stādījumu ierīkošanai – stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmas iegādei un uzstādīšanai, žogu un žogu balstu iegādei un ierīkošanai;
 2.  Īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai:
  • apgrozāmiem līdzekļiem. (de minimis)

Atbalsta apmērs

Nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte

Nepārsniedz 50% no attiecināmo izmaksu apjoma

+ 20% gados jauniem lauksaimniekiem;

+ 20% apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi;

+ 20% par darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību.

Maksimālā atbalsta intensitāte 90%.

Maksimālā atbalsta summa vienam pretendentam kārtējā gadā nepārsniedz 60 000 EUR.

Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības  un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām

Piešķirtais finansējums

560 000 EUR

Atbalsta pretendents

Atzīta lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Atbalstāmās aktivitātes

Ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai lauksaimniecības kooperatīvām sabiedrībām par:

 • jauna kravas autotransporta, t.sk. piena autocisternas un lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādi
 • jaunu vai pārbūvējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecību;
 • iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (arī programmatūras) iegādi;

Īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai:

 • apgrozāmiem līdzekļiem (de minimis)

Atbalsta apmērs

Nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte

50% no attiecināmo izmaksu apjoma

+ 20% apgabalos, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi;

+ 20% par darbībām, ko finansē saistībā ar Eiropas inovācijas partnerību.

Maksimālā atbalsta intensitāte 90%.

Maksimālā atbalsta summa  200 000 EUR.

Atbalsts pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, kā arī zvejniecību un zvejas produktu apstrādi

Piešķirtais finansējums

800 000 EUR

Atbalsta pretendents

 1. Pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi:
  • grupa 10.1 – gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana;
  • grupa 10.5 – piena produktu ražošana;
  • grupa 10.3 – augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana;
  • grupa 10.6 – graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana;
  • grupa 10.7 – konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana;
  • grupa 11.07 – bezalkohola dzērienu ražošana, izņemot minerālūdeņus un citus pudelēs iepildītus ūdeņus;
  • grupa 10.41 – eļļas un tauku ražošana;
 2. pretendents, kas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi (grupa 03 un grupa 10.2)

Atbalstāmās aktivitātes

Ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga daļējai kredītprocentu dzēšanai par:

 • jauna kravas autotransporta, tā piekabju un puspiekabju iegādi, ar kuru neveic komercpārvadājumus,
 • jaunu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai zvejas produktu apstrādes būvju būvniecību un esošu būvju pārbūvi,
 • saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (tai skaitā programmatūras) iegādi;

Īstermiņa aizdevuma un faktoringa daļējai kredītprocentu dzēšanai:

 • apgrozāmiem līdzekļiem (de minimis)

Atbalsta apmērs

Nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par četriem procentiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte

Pretendentiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi līdz 50% no attiecināmo izmaksu apjoma.

Pretendents, kas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu apstrādi

Maksimālā atbalsta intensitāte, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011, 95. pantā un īstenošanas aktos, kuri pieņemti, pamatojoties uz minētās regulas 95. panta 5. punktu.

Maksimālā atbalsta  summa:

 • pretendentam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi - 200 000 EUR
 • pretendentam, kas nodarbojas ar zvejniecību un zvejas produktu pārstrādi - 30 000 EUR
 • pretendentam, kas nodarbojas ar zvejas produktu apstrādi - 200 000 EUR

De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.